111514. lajstromszámú szabadalom • Likacsos cipőtalp és eljárás annak előállítására

Megjelent 1935. évi február hó 1-én. MAGYAK KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BffiÓSÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 111514. SZÁM. I/b. OSZTÁLY. Likacsos cipőtalp és eljárás annak előállítására. Schulze Hermann kereskedő Leipzig. A bejelentés napja 1934. évi január hó 24-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi junius hó 23-ika. A találmány egynemű gumiszerű anyag­ból készült likacsos (porózus) cipőtalp, futóbütykökkel vagy kiemelkedésekkel, amely áttörésekkel vagy lyukakkal is el 5 van látva. Ismeretes, hogy az egynemű, gumiszerű anyagból készült cipőtalp tar­tósabb, mint a bőrtalp. Viszont az ilyen talpnak is vannak bizonyos hátrányai, melyek az előnyöket ellensúlyozzák. E 10 hátrányok főként onnan származnak, hogy a homogén anyagból álló talp aka­dályozza a lábbeli párolgását, s ezáltal a béltalp és a felsőrész hamarabb megy tönkre. Eltekintve ezen csupán a lábbelire 15 hátrányos körülményektől, az ilyen tal­pak egészségügyi szempontokból elveten­dők, mert a lábbeli hiányos szellőzése, lábbántalmak, mint pl. lábizzadás, kelet­kezését elősegíti. Tehát a póttalp nagyobb 20 tartósságát a vele járó káros tulajdonsá­gok ellensúlyozzák. A találmány útján már most az egynemű anyagból készült talp hátrányait küszöböljük ki és pedig úgy, hogy a talpat az egyes futóbütykök ) vagy kiemelkedések között áttörésekkel vagy lyukakkal látjuk el, hogy az alap-] talp kipárolgását lehetővé tegyük. Az át­törések vagy likacsok elrendezése a futó­bütykök vagy kiemelkedések között kü-30 lönösen lényeges, mert azok ez esetben a talpanyag részében vannak elhelyezve, mely járás közben természetszerűleg a legerősebben mozog és így a futóbütykök közé behatoló szennyet a talp mintegy 35 önműködőlég eltávolítja. Az áttöréseknek ehelyütt való elrendezése tehát az áttöré­sek vagy lyukak elszennyeződését kikü­szöbölik. A találmány szerint különösen, olyan talpanyagról van szó, amelynek védőbevonattal ellátott ragasztórétege 40 van. A likacsokat vagy ' áttöréseket utólag, tehát magának a talpanyagnak előállít tása után csákozással készítjük. A csatolt rajzon a találmány tárgyá- 45 nak foganatosítási példája van vázlato­san feltüntetve. Az 1. iábna a pótanyagból, pl. guimfüból álló, rostaszerűen átlyukgatott talpat felülné­zetben tünteti fel, míg a 50 2. ábrán a talp a bőrből álló allaptalp­pal együtt metszetben van ábrázolva. (a) pl. bőrtalp, melyen a (b) póttalp van elrendezve, mely utóbbin a lábbeli léleg­zésére szükséges (c) áttörések vagy lika- 55 esők vannak. Az ily módon előállított, te­hát áttörésekkel ellátott póttalp előnyei a már jelzetteken kívül a következők: jobb ragadóképesség, minthogy a póttalp­ban lévő likacsokon keresztül a ragasz- 60 tási eljárás alatt a talp alá kerülő levegő gyorsabban és több helyen távozhat el. Ebből következik az is, hogy maga a talp nem hólyagzik fel. Minthogy továbbá a talp a talajnak minden egyenlőtlenségé- 65 hez hozzásimul, a talpnak a ráma szélén túlmenő kitaposását elkerüljük. A likacsok lehetnek főként a talp köze­pe táján elrendezve és a talp, a szélein egységes ós zárt maradhat. 70 A likacsok vagy áttörések átmérője megközelítőleg akkora lehet, mint az egyes bütyköké vagy kiemelkedéseké. Szabadalmi igények: 1. Likacsos cipőtalp egynemű, gumiszerű 75 anyagból, futóbütykökkel vagy kiemel-

Next

/
Thumbnails
Contents