111494. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos kisütőcsővel

Megjelent. 1935. évi február lió 324-én. MAGYAR KIRÁLYI #031 SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111494. SZÁM. VII/ll. OSZTÁLY. Berendezés elektromos kisütőcsővel. N. Y. Philips' Gloeilampenfalbrieken cég1 Eindhoven-beii (Hollandia). A bejelentés napja 1933. évi október hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi szeptember hó 29-ike. Találmányunk berendezés olyan elek trornos kisütőcsővel, mely fémgőzt, ki­váltképen valamely nehezen illó fém, pl. nátrium, kadmium, tlmllium, magnézium, 5 azaz olyan fém gőzét tartalmazza, mely­nek gőznyomása 200 C° hőmérsékleten 1 mm-nél kisebb. Az ilyen kisütöcsövekcl. fény (látható vagy láthatatlan sugarak, pl. ibolyántúli sugarak) emittálására le-10 het használni. Hogy e csövekben a szük­séges fémgőznyomást fejlesszük, azokat magas hőmérsékletre kell hevíteni. Az ehhez szükséges hőt a csőben rendszerint maga a kisülési áram fejleszti. 15 Számos esetben a hatásfok úgy javít­ható, hogy az áramerősséget a kívánt gőz­nyomás létesítéséhez szükséges áramerős • ségnél kisebbre választjuk. Ebben az eset­bea a kisülési árammal a csőben fejlesz-20 tett hőn kívül a csőbe járulékos hőmeny­nyiséget kell vezetni. A találmány célja annak lehetővététele, hogy ezt a járulékos hőmennyiséget egy szerű, üzembiztos és gazdaságos módon 25 vezessük be. A találmány szerint a kisütőcső olyan burkolatban van elrendezve, amelyben hevítőszervvel felmelegített olyan közeg van, mely a kisütőcsövet, körülveszi és a 30 kisütőcsőre hőt visz át. A hőt átvivő kö­zegnek előnyösen forrásba hozott anyagot alkalmazunk. Ekkor üzem közben a kisü­tőcső a forrásban levő anyag gőzében van, mely állandóan kondenzálódik és a 35 felmelegített anyaghoz visszafolyik. Ez a gőz a kisütőcső hevítését elősegíti. Mivel a csövet a felmelegített közeg teljesen kö­rülveszi, egyszerűen érjük el a cső ilyen egyenletes hevítését és a hőnek a kisütő­cső egész falán való egyenletes eloszlását. 40 Hőt átvivő közegnek olyan folyadékot is alkalmazhatunk, melyet melegítünk és a kisütőcső mentén folyatunk. Önként értetődik, hogy ehhez az emittálandó fénysugarakat jól áteresztő folyadékot 45 kell választani. A közeg melegítését elektromos úton, pl. hevítődrót segélyével végezhetjük. A melegítő forrás kiválasztása tekintetében azonban kötve nem vagyunk. Számos 50 esetben gazdaságosabb lesz, ha nem elektromos hevítést, hanem pl. gázlángzót használunk. Ha forrásba hozott anyagot alkalma­zunk hőátvivőközegnek, náíriumgőztölté- 55 ses kisiitőcsövekhez pl. naftalint, kad­mium- és cinkgőztöltéses kisütőcsövekhez pedig acetamidet és kinolint alkalmaz­hatunk. Az anyag forrpontját némileg változ- 60 tathatjuk, ha a burkolatot zártan képez­zük ki és a nyomást a burkolatban változ­tatjuk. A rajz a találmány két foganatosítás! példájának vázlatát mutatja. 65 Az 1. ábra Szerinti berendezés U-alak­ban hajlított (1) kisütőcsövet tartalmaz, melynek mindegyik végében egy-egy (2) izzókatóda van, melyet üzem közben kü­lön áram vagy pedig a kisülés hevít. 70 Nemesgázon, pl. neonon kívül a cső nátriumot is tartalmaz, melynek gőze a fény kisugárzásában intenzív© vesz részt. Az (1) kisütőcső a (3) burkolatban van, melyet fent (4) talpacskával látunk el, 75 melyhez az (1) kisütőcső van erősítve és

Next

/
Thumbnails
Contents