111490. lajstromszámú szabadalom • Forgó egyenáramú átalakító

Megjelent. 1935. évi február lió 324-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111490. SZÁM. VIT/g. OSZTÁLY. Forgó egyenáramú átalakító. Pestarini Giuseppe Massimo mérnök Páris. A bejelentés napja 1933. évi julius hó27-ike. Nagybritániai elsőbbsége 1932. évi julius hó 27-ike. A találmány egyenáramú motorok üzemben tart ására való, u. n. metadyn­rendszerű oly különleges forgó egyen­áramú áramátalakító, melynél a tápveze-5 tékkel való kapcsolat a szekunder áram­körben levő motorok, általában az üzem­ben tartott teljes gépi berendezés veszé­lyeztetése nélkül létesíthető. Metadyn-átalakítón oly forgó gépet 10 értünk, melynek szerkezete az egyen­áramú dynamóékhoz hasonló. Ez átalakí­tónak tekercselt forgórésze (armatúrája) s kommutátora (néha több kommutátora), továbbá általában kifejezett pólusú álló-15 része van, melyben az armatúra forog. A legegyszerűbb kiviteli alaknál két kefe­pár van alkalmaziva, melyek a kommutá­torral érintkezést létesítenek. Az egyik kefepár a primer keféket tartalmazza, 20 melyek az áramot a tápvezetéktől az ar­matúrához és attól elvezetik, a másik kefepárt pedig a szekunder kefék alkot­ják, melyektől az armatúrában átalakí­tott áram egy vagy több áramfogyasztó-25 hoz jut. Bizonyos esetekben kettőnél több kefepár is van alkalmazva. A gép működésmódja olyan, hogy a fogyasztó áramkörben vagy áramkörökben folyó áram bizonyos határok közt ez árarn-30 körök ellenállásától függetlenül, kon­stans értéket vesz fel. Az állórész, mely­ben az armaturaáramok keltette mágne­ses fluxus záródik, és amely ezért célsze­rűen csekély mágneses ellenállású, ren­$5 desen különböző tekercselésekkel van el­látva. melyek a gép elektromos és me­chanikai működésmódjának szabályozá­sára alkalmas mágneses fluxusokat hoz­nak létre. W Egyebekre nézve tájékoztatás szerez­hető a bejelentőnek a „Bulletin Scienti­íique A. I. M. de rAssociation des Ingé­nieurs Electriciens", 1931. ápr. 4.-i szá­mában, az Institut Electrotechnique Mon­tefiore, Liége, kiadásában megjelent „Es- 45 qiiisse sur la Metadyne" cikkéből mely­ben a metadyn-átalakító részletesen le van írva. Egy, a fentiek szerinti, motorból és me­tadyn-átalakítóból álló gépcsoportban az 50 átalakítót bizonyos eszközökkel forgásba kell hozni és normális fordulatszámára emelni. Ez a tápvezetékre kapcsolt segéd­motorral történhetnék, mellyel együtt az átalakító primer áramköre szintén a táp- 55 vezetékre volna kapcsolandó. Ily kapcso­lás egy kapcsolóval lenne létesítendő, melynek az átalakító mindenkori kapcso­lási módjától és az átalakítóban kelet­kező mindenkori elektromotoros erőtől 60 függetlenül kapcsolnia kellene. Ha azon­ban a kapcsolás és kikapcsolás nagyon gyakran volna létesítendő, úgy a bekap­csolt gépek az erős elektromos és mecha­nikai lökések következtében, melyek a 65 kapcsoló zárásának vagy nyitásának pil­lanatában az aránylag nagy, pl. 3000 Volt feszültségű áramkörben keletkeznek, könnyen megsérülhetnének. Ez okból kí­vánatos oly berendezések létesítése, me- 70 lyek segítségével a feszültség a kapcsoló mindkét pólusán a zárás előtt ugyan­akkora vagy közel ugyanakkora értékre hozható, hogy az áram értékének pilla­natnyi változása a kapcsoló zárása alkal- 75 mával elkerülhető legyen. A találmány szerinti berendezések az átalakítóban e célból egy ellen-elektromo­toros erőt fejlesztenek, mely normális for­dulatszámnál lényegileg a tápvezeték fe- 80

Next

/
Thumbnails
Contents