111475. lajstromszámú szabadalom • Fürdőkályhák hőszigetelésére

Megjelent 1935. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111475. SZAM. — XXI/a. OSZTÁLY. Fürdőkályhák hőszigetelése. Szabó Béla kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1934. évi május hó 7-ike. Az eddig ismeretes hőszigetelő eljárá­soknál a szigetelendő tárgyat \a szigetelő anyaggal rendszerint úgy burkolják be, hogy a köztük lévő kapcsolat állandó. En-5 uélfogva a szigetelő anyagot csak erősza­kosan lehet eltávolítani és többé vagy egyáltalában nem, vagy pedig csak újabb költséges eljárással lehet felhasználni. Továbbá magán a szigetelendő tárgyon is 10 átalakításokat kell végrehajtani. A talál­mány célja fürdőkályhák olyan hőszige­telésének előállítása, amelynek fel- és le­szerelése, valamint szállítása, a lehető leg­egyszerűbb ós amelynek használatbavéte-15 léhez sem a fürdőkályhákon, sem a csapó- ( kon és zuhanykarokon változtatni nem kell. A mellékelt rajz a találmány szerinti hőszigetelés példaképeili foganatosítási 20 alakjával ellátott kályhát mutat. Az 1. ábra a hőszigeteléssel ellátott kályha oldalnézete, a 2. ábra felülnézete. A hőszigetelő anyagot két, fémből ké-25 szült (2) fél hengergyűrűbe gyömöszöljük, melyek közül a belső a szigetelendő fürdő­kályha hengerátmérőjénél egy-két nvm-rel nagyobb átmérővel készül. A két félhen­gergyűrűt vízszintesen két-két körgyűrű-30 vei, függőlegesen pedig két-két lappal tel­jesen lezárjuk. A függőleges lapok ponto­san illeszkednek egymáshoz, úgy, hogy a két félhengert alul-felül két-két (3) lapos­vassal és csavarokkal lehet egymáshoz 35 rögzíteni. A kifolyócsap ós a zuhanykar számára a hengerpalástot (4)-nél meg­felelően. kimélyítjük. Ezzel elérjük, hogy sem a zuhanykart, sem a csaptelepet nem kell a fürdőkályha falától cső betoldásá­val távolabb helyezni. Ugyancsak, szük- 40 ségtelen, hogy az átfolyószelepet a hen­gergyűrű áttörésénél meghosszabbítsuk, mert amennyiben szükség van reá, a szi­getelő hengergyűrű, leszerelésével, ami percek műve, bármikor hozzáférhetővé 45 válik. Az egész szerkezet a fürdőkályha alsó (5) peremére támaszkodik. A szige­telőanyagot, amennyiben eléggé szilárd, önmagában, burkoló fémhengerek nélkül vagy fémpántokkal merevítve is erősít- 50 hetjük a fürdőkályhára. A szigetelő test kettőnél több részre is osztható és a meg­osztás nem csak függőleges, hanem víz­szintes síkok mentén is végezhető. Szabadalmi igények: 55 1. Fürdőkályhák hőszigetelése, azzal jel­lemezve, hogy a szigetelőanyag két vagy töíbib .részre osztottan, a kályha köpenyén oldhatóan van megerősítve. 2. Az 1. igényben védett szigetel őberen- 60 dezós foganatosítási alakja, azzal jelle­mezve, hogy a szigetelőanyagot fém­köpenyek tartalmazzák. 3. A 2. igényben védett szigetelőberende­zés foganatosítási alakja, azzal jelle- 65 mezve, hogy a fémköpenyek félhenger­alakúak, függőleges éleiken egymáshoz illeszkednek és egymással laposvasak­kal és csavarokkal vannak összekötve. 4. Az előző igénypontok bármelyikében 70 védett szigetelőszerkezet foganatosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a szige­telőtest a kályha szerelvényeinek meg­felelő helyen vagy helyeken be van mélyítve. 75 1 rajzlap melléklettel. l'allaa nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents