111457. lajstromszámú szabadalom • Elektrolitos kondenzátor

Meg-jelent 1935. évi január lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111457. SZÁM. — Vll/d. OSZTÁLY. Elektrolitos kondenzátor. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég Eindhoven-ben (Hollandia). Pótszabadalom a 108715. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1933. évi május hó 30 ika. Németországi elsőbbsége 1932. évi junis hó 10-ike. Találmányunk olyan elektrolitos kon­denzátor, amelynél az elektrolit a primer és szekundér foszlatok közül legalább egy­nek, pl. a primér 'káliumíoiSBÍátmiak alko-, 5 hóiban, pl. glicerinben való oldatából áll. Az ilyen kondenzátort törzsszabadalmunk védi. Már törzsszabadalmunk is megemlíti, hogy az elektródák megtámadásánaki ve­szélye még gyengén savanyú oldatok esfe-10 tében is fennáll és ez okból javasolja törzsszabadalmunk arra az esetre, ha az oldat savanyu, lúgos anyag hozzáadagolá­sát oly mennyiségben, hogy az oldat éppen neutrálissá váljék. Primér káliumfoszfát 15 alkalmazása esetén az említett okból előnyösen szekundér ' -káliumfoszfátot adunk hozzá. Kitűnt, hogy az említett elektrolitok alkalmazása esetén az elektródok meg-20 támadásia más meglepő módon is elhárít­ható. Ez a javítás/ alkotja jelen találmá­nyunkát. Találmányunk szerint ugyanis az elek­trolithoz szándékosain savat adunk, úgy, 25 hogy az oldat savfoka aránylag magassá válik. Előnyösen citromsavat használunk, amikori s a savfók értéke Ph=2 és Ph =4 között lehet, aholis PH tudvalevőleg nega­tív logaritmusa annak a számnak, mely 30 H-ionoknak valiamely oldatbain való kon­centrációját adja meg. Így pl. vízben a H-ionok koncentrációja 1 literre 10-7 gram­atom. A 7 szám tehát neutrális oldat számára adja meg a p -értéket. Aszerint, 85 hogy a PH-érték 7-nél nagyobb, vagy pedig 7' alá sülyed, az oildat mindinkább lúgossá, illetve mindinkább savanyúvá válik. Az olyan oldat, melynek savi oka pH =2, tehát savanyúbb, mint az olyan oldat, melynek sa vi oka pH =4. 40 A találmányunkkal' ©lérít hatás különösen feltűnő, ha az oldat Eavfdkát pH=2-től PH~—4-ig hozzuk. Ha a savfok ez értéktől lényegesen eltér, az elektródák oxidhár­tyája, mely a kondenzátor dielektruma, 45 rövidesen oly támadást szenved, hogy a kondenzátor tönkremegy. Ha az említett körzeten belül maradunk, a savnak éppen a kívánt igen kedvező hatása van, miután az oxidhártya sajátosságainak megmara- 50 dását elősegíti. Hogy a savfóknaik a helyes értéket ad­juk, előnyösen lúgos anyagot adhatunk hozzá; a savfokot előnyösen PH=3.5 ér­tékre hozzuk. Lúgos anyagnak karbonátot 55 ha sználhatunk. Számos esetben használhatunk olyan elektrolitet, mely víz, primér káliumfosz­fát, citromsav, glicerin és nátriumkarbo­nát keverékéből áll. 60 A rajz találmányunk fogaoatosítási példájának vázlatát metszetben mutatja. A kondenzátor (1) elektródája előnyösen 0.05%-nál kevesebb rezet tartalmazó alu­míniumból áll, aholis a rézadag a felület- 65 nek vegyi úton való érdesítését és ennek­f Oly tán ily módon való megnövelését teszi lehetővé. Nagy felület létesítésére az elek­tródának több (2) bordája van. Az allumi­niumelektródán oxidhártya van, mely a 70 dielektrikumot alkotja. Az elektródát (3) edénybe helyezizük, mely alumíniumból van és melyet a találmányunk szerinti (4) elektrolittal töltünk. Az (1) elektróda (5) hosszabbítása a (6) fedélen át van ki- 75 vezetve, az edény szembenfekvő végén

Next

/
Thumbnails
Contents