111451. lajstromszámú szabadalom • Eljárás laza szerkezetű altalajban az alapozások körül keletkezett káros üregek kitöltésére és az üregek helyzetének pontos megállapítására

Meg-jelent 1935. évi január lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111451. SZÁM. — VlII/a. OSZTÁLY­Eljárás laza szerkezetű altalajban az alapozások körül keletkezett káros üregek kitöltésére és az üregek helyzetének pontos megállapítására. Mattyasovszky László építési vállalkozó ny, kir. főmérnök Budapest. A bejelentés napja 1934. évi julius hó 5-ike. Épületek; alapozásában, különösen víz­járta területen, ahol az alíalaj laza szer­kezetű vagyis az altalajban kavicsból, ho­mokból, stb. való, vízáteresztő rétegek is 5 vannak, a víznek a talajban való áramlása következtében a víz az altalajból a. köny­nyebban elmozduló részeket, pl. a finom futábornokot, stb. magáival ragadja s több­kevesebb idő alatt kimossa, Ez a folya-10 mát sokszor meglehetősein lassú, de az idők folyamán, az alapozások körül, mégis ká­ros üregképződésekre vezethet, ami az alapon nyugvó épületek, gépek, stb. ko­moly megrongálódását okozza. 15 Különösen veszedelmes ez a jelenség cly építményekre, melyek mozgó víz mel­lett épülnek (zsilipek, szivattyútelepek, stb.), amikor a víz szintjének fluktuálása folytán, egyidejűleg, az épület mellett kü-20 lönböző vízállások keletkeznek, melyek aztán az alapok közelében a víz mozgását még fokozzák s az említett kimosások (üregek) képződését elősegítik. Ezít a: bajt akként kell megszüntetni, 25 hogy ezeket az üregeket felkeressük s azokat, ismert módon, cementlével (ha­haresilével) töltjük íki, amelyet csöveiken át préselünk &<z altalaj üregeibe. Minthogy a talaj ilyen üregek képző-30 dése esetében laza rétegeket (kavics, ho­mok, stb.) tartalmaz, az üregek betöltése a cementlével (habarcslével) csak akkor lehet eredményes, ha gondoskodunk ar­ról, hogy a cementlé, amit az üregek be-35 töltésére szántunk, a laza altalajban fe­leslegesen el ne folyjék, ami káros anyag­veszteségeket és munkatöbbletet is okozna. E káros veszteségek elkerülésére, a ta­lálmány szerint, akként járunk el, hogy a> kijavítandó alapozás körül az altalajt 40 ugyancsak cementlébelöveléssel sűrítjük. Ez úgy történhetik, hogy a:z alapozás kö­rül, az alapozástól bizonyos távolságban, köröskörül, merőlegesen, vascsöveket mé­lyítünk a talajba s ezeken át, egészen az 45 alapozás mélységéig, cementlevet (habar­csot) préselünk a talajba, amivel az alap körül azt körülvevő, valóságos betoniüg­gönyt készítettünk s ezzel az építmény körzetét lezártuk. 50 Az altalaj sűrítésével, lezárva az alap körzetét, először a káros üregek helyzetét és kiterjedéséit állapítjuk meg. Ezt a találmány érteimébein úgy végez­zük, hogy a kijavítandó alap körzetében, 55 a betonfiiggöiiyön belül, több helyien, vas­csöveket fúrunk vagy verünk a talajba. Ezek a vascsöveik azokon a végükön, amellyel a talajba hatolnak, nyitottak, a másik végük zárt s ezein a végen nyomás- 60 változást jelző szerkezet (manométer) is van. A csövek közül egynek a külső vége is nyitott s ezen a csövön át a talajba levegőt vagy vizet nyomunk. Ha most a manométerrel felszerelt csövek egyike sem 65 reagál a nyomásra, tehát a manométerek nem jeleznek nyomásváltozást, akkor az illető vizsgált területrészben üregek nin­csenek. Ha azonban valamelyik cső végén a manométer nyomásváltozást mutat, 70 akkor a nyomócső és az illető manométe-. ros eső között a talajban közlekedés van, ami az ott levő üregre mutat. Ilyen mó­don elvégezve a vizsgálatokat, a beton­függönyön belül először csak irányokat 75 kapunk s ezek körzetében moist már sű-

Next

/
Thumbnails
Contents