111439. lajstromszámú szabadalom • Ellenállás főleg az emberi és állati test belső szerveinek villamos kezelésére

\ Megjelent 1935. évi .jiinnár hó lö-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111439. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. Ellenállás főleg az emberi és állati test belső szerveinek villamos kezelésére. özv. g-alánthai Balogii Miklósné magánzóiiő Budapest. A bejelentés napja 1934. évi január hó 5-ike. Ismeretes, hogy toleg a test belső szerveinek kezelésére csak egészen gyönge 0.0002—0.0005 (azaz, két—öttizezred) am­péres villamos áramot kell alkalmazni és 5 hogy ily gyenge áramok elérésére alkal­mas egyszerű elleináltás nincs. A találmány a világítási áramvezeték­hez csatlakoztatható oly ellenállásra vo­natkozik, amely elektródákkal kapcsolat­it) ban az emberi vagy állati test belső szer­veinek, valamint érzékeny testnek kívül­ről való villamos kezelését azáltal teszi lehetővé, hogy az áram öt—kéttizezred ampér erősségűre csökkenthető. 15 A mellékelt rajz a találmány példa­képem foganatosítási alakjait mutatja. Az 1. ábra az elektródával és ellenelektró­dával felszerelt ellenállás nézete, a 2. ábra az ellenállás egy részének hossz-20 metszete, a 3. áibra pedig övalakú elleneilektróda idé­zete. Az ellenállás gumiból, ebonitbcl, asz­tesztből vagy hasonló áramszigetelő 25 anyagból készült (a) magból áll, mely egy vagy több rétegben (b) vászon-, posztó ós vagy (c) bőrburkolattal van ellátva. "Ügy a mag, mint a burkolat a, villamos áiramot csak vizes; állapotban 30 vezeti. A (b, c) burkolórétegek mind­egyike bizonyos távolságokban, melyek lehetnek egymás között egyenlők, vagy nem egyenlők, cérna-, kender- vagy se­lyemfonállal van körültekercselve és le-35 kötve. E lekötési helyeik (d) lapos gumi­gyűrűkkel vannak lefedve. A reosztáit egyik végére (f) órintkezőhüvely van erő­sítve, melyet (g) fémdrót az (a) maggal köt össze. Az (f) hüvelybe (h) érintkező-40 dugó van dugva, melyet (i) vezeték a vi­lágítási hálózatban bekapcsolható (j) du­gasz egyik sairkával köt össze. A (j) du­gasz másik sarkáit (k) vezeték az (n) elleneiektródával kapcsolja össze. Ez az ellenelektróda vászonból, vagy hasonló 45 anyagból keztyű, öv stb. alakban készül és (m) vezetőhüvelye van, melyre a vá­szon belsejében (o) fémdróitok vannak szerelve. A (k) vezetiéik szabad végéin (1) érintkeződugasz van, mely az (m) hü- 50 velybe van dugva. Az áramnak az ellen­állásról való leszedésére az ellenállásra ráakasztható (p) fómhorog vagy fém­kapocs van alkalmazva, melyet (r) veze­ték a tetsízésiszeirdniti módon, pl. a rajzon 55 fceztyű alakban kiképezett (s) elektródá­val keit össze. A ikeatyűalafeíi (s) eiketróda ugyanolyan, kiképzésű, mint az (n) ellen­elektróda. Használatinál az ellenállást meg nedve- 60 sítjülk, miáltal a (h, c) burkolat megduz­zad, magáibaszívja a nedvességet és azt tovább adja az (a) mag felületére, úgy, hogy úgy a burkolat, minit az (a) mag fe­lülete áramvezetővé váliík. A lekötési he- g5 lyeken azonban a burkolat nem tud meg­duzzadni, teháit nedvességet nem, tud mia­gáibaszívni és így neon válilk áramveze­tővé. A leiköltési helyeken alkalmazott (d) gumigyűrűik biztonsági intézkedéseik arra a célra, hogy ne is juthasson nedvesség a lekötési helyeikhez. A lekötési helyek •tehét ellenállást alkotnak, míg a lekötési helyeik fcözöitt a (b, c) burkolat áraimr vezető. Az (a) mag haisanálatkor egész 75 felületén áramvezető, minthogy a ned­vesség a burkolat lekötési helyei alatt is tovább adódik a mag felületére. A yilliaimosőiraim a (j) ikapcsolóduga­szon, (i) vezetéken, (h) dugaszon és (f) 80

Next

/
Thumbnails
Contents