111418. lajstromszámú szabadalom • Oktató Játékballon

Megjelent 1935. évi január lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEIRAS 111418. SZÁM. IX/g. OSZTÁLY. Oktató játékballon. Steril Dezső tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1934. évi április hó 10-ike. A találmány oktatásra felhasználható játékballon. A gyermekjátékszerül nagyon elterjedt játékballonokat komoly oktatásra is fel-5 használhatjuk. E játékballonokat három­tól hatéves gyermekek számára veszik leggyakrabban. A találmány szerint a .játékszert kitűnő iskolai előkészítő esz­közül, illetve kisebb iskolás gyermekek-10 nél továbbképző taneszköznek alkalmaz­hatjuk, ha a játékballont pl. az ABC megtanulását elősegítő szemléltető áb­rákkal és szöveggel látjuk el. Ezen a ré­ven a gyermek már az iskolába járás 15 előtt könnyen, kedvvel tanulja meg az írást-olvasást. Amennyiben a teljes ABC megtaníttatására egy játókballon csak összezsúfolva lenne elegendő, úgy soroza­tosan több ballont készítünk e célra. 20 Ugyancsak játékával tanítjuk meg szá­molni is a gyermekeinket, ha a játék­ballont a számokat és a számolóművelete­ket egészében vagy részleteiben ábrázoló számokkal, jelekkel, ábrákkal látjuk el. 25 Megismertethetjük továbbá a gyermeket a történelem nagy eseményeivel és alak­jaival, híres műtárgyakkal (szobrok, épü­letek), fontos vagy ismert földrajzi he­lyekkel és fogalmakkal, híres emberek-30 kel, a mesék személyeivel, eseményeivel, tá jaival és a növény- és állatvilág külön­böző fajaival, ezenkívül az irodalomnak, a költészetnek a gyermek lelkéhez utat 'találó;, nevelő idézeteivel, közmondások-35 nak ábrákban és szövegben a játékballo­non való egy vagy több színű alkalmazá­sával. Szabadalmi igények: 1. Játékballon, azzal jellemezve, hogy ok­tatásra való, egy- vagy többszínű áb- 40 rával, szöveggel, betűkkel, számokkal és jelekkel van ellátva. 2. Az 1. igényben védett játékballon ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy az ABC egészben vagy részbeni elsajátí- 4b tásához szükséges ábrákkal, szöveggel, betűkkel vagy jelekkel van ellátva. 3. Az 1. igényben védett játékballon ki­• viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a számok egészben vagy részbeni meg- 50 tanulásához szükséges ábrákkal, szö­veggel, számokkal vagy jelekkel van ellátva. 4. Az 1. és 3. igényekben védett játék­ballon fogamat 0 sít ási alakja, azzal jel- 55 le-nezve, hogy a számtani műveletek egészben vagy részbeni elsajátításá­hoz szükséges ábrákkal, szöveggel, számokkal vagy jelekkel van ellátva. 5. Az 1. igényben védett játékballon fo- 60 ganatosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a történelem nagy eseményeit és alakjait, híres műtárgyakat és épü­leteket, fontos vagy ismert földrajzi helyeket és fogalmaikat, alkotásokat, 65 híres embereket és tárgyakat, mesék személyeit és eseményeit, az állat- és növényvilág különböző fajtáit ismer­tető ábrákkal, szöveggel vagy jelekkel van ellátva. 70 6. Az 1. igényben védett játékballon ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy az irodalom, költészet idézeteivel, köz­mondásokkal, tanító szövegekkel és esetleg ezek ábrázolásával van ellátva. 75 Pitllas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents