111403. lajstromszámú szabadalom • Higienikus zár különösen teljes palackokhoz

Megjelent 1935. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111403. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Higiénikus zár, különösen tejes palackhoz. Fodor Béla Imre hadirokkant magántisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1933. évi augusztus hó 21-ike. Ismeretesek már különösen tejes pa­lackok elzárására való zárak papírlemez­tárcsából, mely a palackszáj bővületébe nyomva, az ennek falában létesített, kö-5 rülfutó horonyban rögzítődik. Az ilyen zárnak egészségügyi szempontból hát­ránya, hogy a papírlemez-tárcsa fölött keletkező mélyedésben, illetve testszög­letben tisztátlanság rakódhlaitik le, mely a 10 palackhoz, tapad és csak gondos tisztítás­sal távolítható eil. A találmány szerinti zár e hátránytól mentes és lényege az, hogy a pailadkszáj­ban előnyösen kúpos bővületet létesítünk 15 és ebben a bővületet a palactkszáj pere­méig kitöltő, előnyösen behajlított szélű papírlemez-dugót helyezünk el, azonkívül e dugót, valamint a paladk száj- és nyak­részét borító, előnyösen celofánból való 20 süveget alkalmazunk és ezt a palack nyak,részén zárószalaggal vesszük körül. A találmány szerinti palackzár példa­(képeni kiviteli alakja a mellékelt rajzon részben oldalnézetben, részben metszetben 25 van feltüntetve. E szerint az (a) palack szájában előnyö­sen kúpos falú bővület vian, melyben a lemezből, pl. papírlemezből lehajlított szél­lel készült (b) dugó foglal helyet. E dugó 30 méretei, különösen ia körülfutó (c) szél magasságát úgy választjuk, hogy a (b) dugó felső lapja a palackszáj peremével egy síkba kerüljön és így a dugó a pa­laclkszájham léteisíiteitt bővületet teljesen 35 kitöltse. A kúpos falú bővület előnye, hogy a (c) szél, a dugó benyomásakor a rugalmasság határán belül deformálódva jut a rajzon feltüntetett helyére, mely­ben eredeti alakját újból felveszi ós így 40 kiesés ellen biztosítva van. A (b) dugó elhelyezése után a palack száj- és nyakrészére előnyösen átlátszó anyagból, pl. celofánból vagy impregnált papírból készült (d) süveget helyezünk és ezt a paladk nylaík'a táján (e) zárószalag- 45 gal vesszük körül, melyet szokásos módon ragasztással rögzítünk. A zárószalagon alkalmazott nyomtatással vagy annak színéivel is a palack tartalmára utalha­tunk. 50 A fentiekben ismertetett palaokzár előnye, hogy meggátolja a külső levegő­ből bárminemű, tehát akár légnemű, akár cseppfolyós, akár pedig szilárd anyagnak a palackba való bejutását és így kizárja 55 a levegő útján való fertőzést. Azonkívül a (d) süveg tökéletesen meggátolja a pa­lackszáj külső felületének érintés ú t j án való fertőzésiét ós így tökéletes biztonsá­got nyújt, pl. pasztőrözött tej vagy efféle 60 esetében, a paladkból csiramentesített állapotban kikerülő folyadéknak vagy agyagnak a palackszáj révén való fertő­zése ellen. Fontos előnye továbbá a talál­mányibeli palaökzárnalk, hogy lehetővé 65 teszi a folyadéknak vagy anyagnak a pa­lackban elzárt állapotban való tökéletes fertőtlenítését, illetve csiramentesítését és így a palack tartalma ugyanilyen álla­potban kerül közvetlenül fogyasztásra. 70 A palackszáj bővületét kitöltő (b) pa­pírlemezdugó előnyösen impregnálható, miáltal légmentes zárást eredményez. A dugót készíthetjük papír helyett más •anyagból is, így pl. fából, műfajból, saj- "75 tolt rostanyagból vagy a palack tartalmá­tól meg nem támadható anyagból. A du­gót fertőtlenítő folyadékkal vagy gázzal való kezelésre alkalmas anyaggal, pl. gumival be is vonhatjuk. 80

Next

/
Thumbnails
Contents