111400. lajstromszámú szabadalom • Lapátkerékpropeller lengő lapátokkal

Megjelent 1935. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 111400. SZÁM. — XV/A. OSZTÁLY. Lapátkerékpropeller lengő lapátokkal. J. M. Voith cég- St. Pölten. A bejelentés napja 1934. évi március hó 16-iba. Németországi elsőbbsége 1933. évi március hó 18-ika. A találmány lengő • lapátokkal ellátott lapátkerékpropeller és célja, hogy a ki­váltképpen mechanikai meghajtású lapá­tokkal ellátott ilyfajta propellerek szer-5 kezete különösen tömör és egyszerű legyen. Az eddigelé ismert, lengő lapátokkal el­látott 1 a p á t ke rék p ro p c 11 e re k e\ eddig csak materiális centrális tengelyekkel készítet­ték, úgyhogy a lapátokat lengető szerke-10 zetet vagy a lapátcsap és a forgástengely, illetve ennek ágyazása közötti gyűrűtér­ben, vagy pedig a forgástengely felső vé­gén kell elrendezni. A találmány szerinti propeUernél ezzel 15 szemben a lapátokat hordd Jforgó rész belső ágyazású üreges test, ami lényeges előnyökkel jár. j A rajz a találmány példaképpeni kivi­teli alakját mutatja, mégpedig az 20 1. ábra ily propeller tengelymetszete, a 2. ábra pedig a tengelyre merőleges metszete. A propeller lényegében az (a2) belül üreges forgó (Al) keréktestből és ennek 25 külső kerületén elrendezett (Bl) lapátok­ból áll. A propellert például az (a3, a4) kúpkerékpár hajtja és a propeller a bel­sejében lévő helytálló (Cl) tartótesten fut, amely része az ugyancsak helytálló (c2) 30 toknak. A (Cl) tartótestben az (Al) forgó részt a (c3) nyakcsapágy és a nagyobb átmérőjű, kétoldalú (c4) ágyazá&i fészek vezeti. A (Bl) lapátokat a (Dl) kulisszák moz-35 gatják, amelyek az (Al) keréktesten (d2) csapok révén lengethetően erősítettek és a kerékkel együtt a nemforgatható, de víz­szintes helyzetében elállítható (El) ve­zérlőcsap körül forognak, melynek (e2) 40 csúszókövei vannak. A (Dl) kulisszák az (El) vezérlőcsap állása szerint lengenek és mozgásukat a (d3) tolórudak és a (b2) emelők a (Bl) lapátokra viszik át. A (d3) tolórudak a hosszuk beállítását tö és a hosszirányban való utánaengedést le­hetővé tevő (a rajzon nem ábrázolt) esz­közökkel láthatók el. Az (El) vezérlőcsapnak és ezzel a lapát­lengés vezérlőközpontjának az elállítására 50 az (E3) emelő vagy tuskó való, amely az (e4) golyócsuklóban minden irányban moz­gathatóan van ágyazva és (e5) szabad vé­gén kézzel vagy mechanikai segédeszkö­zökkel bármely irányban. tetszőlegesen el- 55 állítható. Az (Al) forgó keréktest (a2) belső terét ismert fajtájú, illetve szerkezetű (c5) tö­mítés tömíti el a közötte és a (c2) tok közötti térrel szemben. 60 A forgó (Al) keréktest belsejében helyt­álló (Cl) tartótestnek az (Al) keréktest alakjához illeszkedő alakú üreges testként való kiképzésével lehetővé válik a forgó résznek csak egy (c3) nyakcsapágyban es 65 egy ennél nagyobb átmérőjű (c4) ágyazási fészekben való sokkal stabilabb tartása, mint bármely külső csapágyakkal ellátott tengelyágyazásban és egyúttal, hogy a ke­réktest közepén lévő centrális (a2) üre- 70 ges tér egy lapátmeghajtószerkezet el­helyezésére szabadon tartható. Az (a2) centrális térben egy magában véve ismert hajtószerkezet, pl. minden egyes (Bl) propellerlapát részére egy (Dl) 75 kulisszás hajtószerkezet tömören, a leg­kisebb térfoglalással lehet elrendezve, mi-

Next

/
Thumbnails
Contents