111394. lajstromszámú szabadalom • Vonó- és ütközőberendezés különösen vasúti járművekhez

Megjelent 1935. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leiras 111394. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Vonó- és ütközőberendezés, különösen vasúti jármüvekhez. Fried. Krupp Aktiengesellschaft cég Essen. A bejelentés napja 1934. évi április hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1933. évi janius hó 8-ika. A találmány oly vonó- és ütközőibe­srendeziés különösen vasúti járművekhez, amelynél egy végigmenő kétrészű vonó-és ütközőrúd — melynek részeit erős 5 rugó köti egymással össze — egy vagy több rugó révén áll a járműalvázzal ösz­szeköttetésben. A találmány célja oly be­rendezés létesítése, amely a meglévő ru­gók munkaképességét minden igénybevé-10 telnél teljesen kihasználja és lényege az, hogy a vonó- és ütközőrudak egyikének egy ütközője és a rugók egyikének egy rugótányérjía között egy hajtómű úgy van beiktatva, hogy a rúdnak hosszirá-15 nyú mozgása a rugótányérnak ellentétes irányú mozgását idézi elő. A rajzon az 1. ábra egy ismert berendezés tekin­tetbe jövő részeinek résziben metszett ol-20 dalnézete; a 2. ábra ugyanolyan nézetben a talál­mány egyik példaképem foganatosítási alakjának tekintetbe jövő részeit mutatja terheletlen állapotban; a 25 3. ábra a 2. ábrának megfelelő nézet a berendezés egyoldalú megterhelésénél; a 4. ábra egy második példaképem foga­natosítási alak axiális metszete. Az 1. ábra szerinti ismert berendezés-30 nél a két végigmenő (1) és (2) vonó- és ütközőnadat a (S)-al jelölt úgynevezett rúdrugó kapcsolja egymással rugalmasan össze. A (3) rúdrugó a (4) és (5) rugótá­nyéroknak támaszkodik, amelyek a (2) 35 és (1) vonó- és ütközőrudak végén hossz­irányban eltolhatóan vannak ágyazva és a (3) rúdrugó nyomása alatt a (2) és (1) rudakkal szilárdan összekötött (6) és (7) menesztőknek támaszkodnak. Hogy a (3) rúdrugó az (1) és (2) vonó- és ütköző- 40 rudakra kétoldalról kifejtett húzóerőknél is hatásos legyen, a (4) és (5) rugótányé­rok és a (6) és (7) menesztők a (8), ill. (9) vonórudak révén kölcsönösen össze vannak egymással kötve. A (3) rúdrugó 15 (12) lökete azzal van határolva, hogy a (4), ill. (5) rugótányérok között elrende­zett (10) ütközőcső az (5) rugótányérnak támaszkodik, mely viszont a (7) menesz­tőnek fekszik neki. 50 A vonó- és ü t k öző/bere nd ezésnek a jár­művel való összeköttetését egy vagy több (11) tokosrugó létesíti, amely az (1), ill. (2) vonó- és ütközőrudak egyikén (pl. az (1) rúdon) vagy mindkét rúdon, a rúdon, 55 ill. rudakon hosszirányban eltolható (12) és (13) rugótányérok között van elren­dezve. A (12) és (13) rugótányérok a (11) rugó nyomása alatt a (16) alváz (14) és (15) ütközőinek szorosan nekifekszenek. 60 Az (1) vonó- és ütközőrúd mozgásainál az (1) rúdon mereven megerősített (17) és (18) menesztők a (12) és (13) rugótányéro­kat eltolják és ezek a (11) tokosrugót ösz­szenyomják. A (11) tokosru'gó (fl) lökete 65 azzal Van határolva, hogy a (12) és (13) rugótányárok között elrendezett (19) üt­közőcső a (13) rugótányérnak fekszik. Az (1) és (2) vonó- és ütközőrudra két­oldalról ható erők a (3) rúdrugót össze- 70 nyomják, míg a berendezésre csak egy oldalról ható erőket, főként a (11) tokos­rugó veszi fel. Ugyancsak ismeretes már a (3) rúdrugó munkaképességét a beren­dezésre egyoldalt ható lökőerők esetén is azáltal felhasználni, hogy a (3) rúdrugó rugótányérjai bizonyos löket után az al­váz egy ütközőjének fekszenek neki. így pl. az 1. ábra szerinti kivitelnél jobbról-

Next

/
Thumbnails
Contents