111374. lajstromszámú szabadalom • Kompound-eljárás alacsony forrpontú gázelegyek szétbontására cseppfolyósítással és rektifikálással

Megjelent 1935. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI % SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi lei ras 1113 74. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Kompound eljárás alacsony forrpontú gázelegyek szétbontására cseppfolyósítással és rektifikálással. Franki Mathias mérnök és gyárigazgató Augsburgban. A bejelentés napja 1933. évi december hó 6-ika. Ausztriai elsőbbsége 1933. évi február hó 1-je. Tudvalevő dolog, hogy valamely gáz­elegynek, pl. levegőnek íőalkatrészeire, oxi­génre és nitrogénre való szétbontásához vagy pedig a nitrogén egy részének ki­választásához — a kiválasztandó nitrogén­ig mennyiség szerint — a levegőnek 45.60o/o-át kell cseppfolyósítani, e folyadékot rektifi­kálás útján oxigénnel dúsítani és azután ismét elpárologtatni. E folyamat kivitelére a 107.464. számú 10 magyar szabadalmi leírás nagyon gazda­ságos eljárást ismertet, amclv azonban csak 45.50o/o 03 tartalmú nyersoxigén elő­állítására, vagyis a levegő nitrogéntartalma 2/8 -nak kiválasztására alkalmas. 15 A találmány már most oly kompound­eljárás, amellyel valamely gázelegy köny­nyen forrásba jutó részének egész 90o/o-a, a levegőből tehát a nitrogén még gazda­ságosabban kiválasztható, mint a 107.464. 20 számú magyar szabadalom szerinti eljá­rással. A rajz 1. ábrája vázlatosan szemlélteti a találmány szerinti eljárás foganatosítá­sára való berendezésnek egy kiviteli pél-25 dáját. E berendezésben a levegő nitrogéntartal­mát mintegy 65o/o-ig frakcionált konden­zálással olymódon választjuk ki két sor­bakapcsolt kondenzátorban és elpárolog-30 tatóban, hogy az I. kondenzátorban a le­vegő egész oxigéntartalma, megközelítőleg ugyanolyan nitrogénmennyiséget magával ragadva, 45°/o-os nyersoxigén alakjában kondenzál és a II. kondenzátorban a nit-35 rogénmaradék egy részét cseppfolyósítjuk, míg a gázalakban megmaradó nitrogén má­sik részének feszültségét expanziós gép­ben vagy turbinában hasznosítjuk, hogy ezzel a berendezés hidegveszteségét fe- 40 dezzük. A nyers oxigént azután az I. kondenzá­tor (a) elpárologtató oldalára vezetjük át és ott egyidejű rektifikálás közben mint­egy felére elpárologtatjuk, amikor is 80% 03 tartalmú folyadék keletkezik, amelyet azután a II. kondenzátor (b) elpárologtató oldalába vezetünk és az oxigén leszívása útján, mintegy 0.5 abszolút atm. vákuu­mon elpárologtatjuk. 50> Az I. kondenzátor az egész (a) elpáro­logtatót és a (b) elpárologtatónak mintegy 2/,,-ét veszi körül, míg a (b) elpárologtató maradékrésze a II. kondenzátorhoz tar­tozik. 55> Az (a) elpárologtatóban olykép visz­szük ki a párologtató folyamatot, hogy a mintegy 450/0 0S tartalommal, a felső vé­génél, (k)-nál az I. kondenzátorból be­vezetett folyadékot lefelé folyásakor mint- 60 egy felére elpárologtatjuk és egyidejűleg az (m) rektifikáló betétek segélyével való rektifikálás útján mintegy 80°/o-ig dúsít­juk, amennyiben a gőzök az (m) rektifi­káló betéteken alulról felfelé áramlanak és 65-(p)-nél a (qu) rektifikátorba jutnak, amely­nek fejrészére a II. kondenzátorban le­csapódott, cseppfolyós mosónitrogént (amely a bontandó levegőmennyiségnek mintegy '/«-&) öntjük az oxigénnek a gő- 70 zökből való kimosása céljából, amely utób­biakat az (a) párologtatóból a (qu) rek­tifikátorba vezetjük. Eközben további 25 0/0 nitrogén válik ki. A mintegy 50o/0 0, tartalomra dúsított 75. folyadék azután a (qu) rektifikátorból az

Next

/
Thumbnails
Contents