111345. lajstromszámú szabadalom • Szögletalakú csempe padozatokhoz és burkolási célokra

Megjelent. 1935. évi január hó 179-án. MAGYAR KIK ÁL YI 4 SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMILEIRAS 111345. SZÁM. — XVII/b. OSZTÁLY. Szögletalakü csempe padozatokhoz és burkolási célokra. Camillo Chiesa & Fig-lio cég Milano. A bejelentés napja 1931. évi junius hó 2-ika. Olaszországi elsőbbsége 1933. évi julins hó 25-ike. A találmány padozatokhoz és burko­lásra való csempékre vonatkozik, melyek tetszőleges anyagból (cemeint, mozaik, ho­mokkő, kerámia, üveg, stb.) készülhetnek, 5 továbbá tetszés szeriint festhetők illetőleg diszíthetők. A csempéket sajátos alakjuk jellemzi, mely azonos csempékből számta­lan minta összeállítását teszi lehetővé. A csempéiket szögié talaikban képezzük ki, 10 ahol is a szöglet három négyzet összeállí­tásából keletkezik. A három négyzetet oly módon állítjuk össze egyenszárú szög­letdaraíbbá, hogy minden egyes csempe más, azonos alakú csempével szögletben 15 vagy a csempék oldalainak illetőleg csú­csainaik egymáshoz állításával, azonos vagy megfordított helyzetben kapcsol­ható. Emellett azonban a csempék élei egymással mindig párhuzamosak és az 20 így kapott összeállításban hézagok adód­nak, melyek más, hasonló csempék­kel vagy négyzetalafcú, kisegítő töltődiara­bokkal, melyek a szögletalakú csempék képezéséhez használt négyzetek közül 25 négyből tevődnek össze vagy pedig tég­lányalakú darabokkal, melyek csak két négyzet alakú elemből állnak, tölthetők ki. A találmány szerinti, szögletalakú csempéknek és színezésüknek kellő meg-30 választásával színes padló- vagy egyéb burkolatokat állíthatunk elő, mint ami­lyeneket eddig különböző színű, négyzet­alakú csempékből készítettek, amelyek­nek gyártási költsége azonban jelentéke-35 nyen nagyobb. A találmány tehát egy­részt az eddigi burkolási módoknál jóval gazdaságosabb, imíg másrészt az összes díszítő hatás változatosabb és szebb. A mellékelt rajz. 1. ábrája a találmány szerinti csempék 40 tipikus alakját tünteti fel. A 2—17. ábrán a csempéknek különféle összeállítási módját mutattuk be, míg a 18. és 19. ábrákon a négyzet- illetve tóg­lányalakú kisegítő töltödarábok láthatók. 45 Mint a rajz mutatja, a találmány sze­rinti csempék a szokásos, négyszögletes vagy hatszögletes alaktól eltérően, szög­le talakúak és három kisebb (1, 2, 3) négy­zetből tevődnek össze, melyek együttesen 50 a szögletet alkotják. A kisebb négyzetek azonos vagy különböző színűek lehetnék és a színek megosztása az (5) átló men­tén vagy más módon történhet. Ezenkívül a csempék különfélekép diszíthetők is. 55 A talál in ány szerinti osemp ealak n alt tökéletes méretegyenlősége mértani-orna­mentális minták összeállítását rendkívüli nagy számban teszi lehetővé. A rajz ábrái az összeállítási lehetőségeknek csak váz- 60 latát adják ineg. A csempék rövid oldalait azonos (2>. lábra) vagy megfordított (3. ábra) helyzetben illeszthetjük egymáshoz; lehet továbbá egy rövid és hosszú oldalt azonos (4. és 5. ábra) vagy megfordított (6. ós 7. 65 ábra) helyzetben egymáshoz rakni; ugyanígy érinthetik egymást a hosszú ol­dalaik a csempék azonos vagy megfordí­tott helyzetében (8. és 9. ábra); a 10.* és 11. ábra szerint a szögleteket rakjuk egy- 70 másba azonos illetve megfordított hely­zetben. Végül & szögletalakú csempék egymást esúicslaiikikal is érinthetik és pe­dig akár a csempéknek azonos helyzeté­ben (12—14. ábra), akár azoknak fcölcsö- 75

Next

/
Thumbnails
Contents