111344. lajstromszámú szabadalom • Berendezés filmek, hangosfilmek feltekercselésére

Megjelent. 1935. évi január hó 170-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEIRAS 111344. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Bereudezés filmek, hangos-filmek feltekercselésére. <>zv. Bombrun Albertné szül. Leblanc Georgette Yvonne inagánzónő Páris. A bejelentés napja 1934. évi március hó 31-ike. A találmány berendezés filmek, hangos­filmek vagy más hasonlók, különösen pe­dig mozgófénykép-filmek feltekercselésére. E berendezés a vetítő készülék után 5 kapcsolva oly mjódon tekercseli fel a ve­tített filmet, hogy az újbóli vetítésre ké­szen áll, anélkül, hogy át kellene teker­cselni. Ismeretesek már oly készülékek, me-10 lyeíknél a filmet különböző módon for­gásba hozható feltekercselő-tárcsa segé­lyével egy tekercselő-dob belsejébe teker­cselik fel. Ez ismert berendezéseknek számos hát* 15 ránya van: Vannak olyanok, amelyeknél a vetítési és a feltekeroselési sebesség nem teljesen szinkron; ez a film deformációját okozza, ami különösen a hangos-filmekre ártal-20 más. Más berendezések egy közbenső felte keresető eszközzel, pl. végnélküli szíjjal vannak ellátva, melynek az a szerepe, hogy a film egyes részeit a film más ré-25 szeire szorítsa, ami csúszásokat és a film kopását eredményezi. Vannak oly berendezések is, melyeknek sebességszabályozójuk van, ezeknek mű­ködése nagyon kényes és nem; ad jó ered-80 mé nyeket. A találmány szerinti berendezés fenti hibákat kiküszöböli. Lényegileg a beren­dezést egy szabadon forgó dob, amelynek belsejében a film ifelteklercsielődik, egy 35 lengőkaron ágyazott és a dobot belül érintő feltekercselő tárcsa, továbbá a dobira ható és az előbbi lengőkarral mű­ködtetett váltakozó működésű fékező be­rendezés alkotja. A csatolt rajz a találmány példaképen! 40 kiviteli alakját mutatja. Az 1. ábra a találmány szerinti berendezés vázlatos nézete a vetítőkészülékhez ké­pest tetszésszerinti eltolt helyzetben. A 2. ábra az 1. ábrához hasonló nézet, 45 melynél azonban a berendezés a vetítő­készülék alatt van. A 3. ábra a készülék részlete vázlatosan, a film letekercselése közben. A 4. ábra a befogadódob és a feltekercselő 50 tárcsa együttes vízszintes nézete. Az 5. ábra a 4. ábra függélyes metszete, részben az A—B és a C—D vonalak men­tén metszve. A 6. ábra a 4. ábrának megfelelő oldal- 55 nézet. A 7. és 8. ábrák részletrajzok, nagyobb léptékben, melyek a feltekercselő tárcsát működtető szerkezetet metszetben tünte­tik fel. 60 A vázlatos 1. és 2. ábrában (1) jelzi a tartócsévét, amelyre a vetítendő (2) film vain feltekercselve, ezt a csévét tetszés­szerinti alkatrészek a rajzban fel nem tüntetett vetítőkészülékkel kötik össze. 65 A (2) filmet szokásos módon, pl. a (2) film fogazott (3) érkezési dobja segítségé­vel hozzuk mozgásiba. A (2) film elhalad a vetítőkészülék (4) tárgylencséje előtt, melyet elhagyva ismét egy (5) továbbító- 70 készülék, azután pedig a fogazott (6) film­távozási dob hatása alá kerül. A fogazott (3) filmérkezési dobnak, az (5) továbbítókészüléknek és a fogazott (6) filmtávozási dobnak nincs semmi különös 75 jellemző tulajdonságuk. A (3) és (6) film­érkezési- és távozási dolboknak, valamint

Next

/
Thumbnails
Contents