111326. lajstromszámú szabadalom • Redős vagy ráncos anyag, valamint eljárás és berendezés annak előállítására

Megjelent. 1935. évi január hó 3-án. MAGTÁR KIRÁLYI W SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111326. SZÁM. — I/g. OSZTÁLY. Redős vagy ráncos anyag, valamint ejjárás és berendezés annak előállítására. Mellersh-Jackson Leonard hites szabadalmi agyvivő London, mint Galligan J. James és Robinson William James provid'encei (É. A. E. Á.) lakosok jogutódja. A bejelentés napja 1933. évi május hó 29-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1932. évi május hó 28-ika. A találmány redős vagy ráncos anyagra, valamint eljárásra és oerende­zésre vonatkozik ennek előállítására. Különféle iparcikkeknek, mint pl. tür-5 dösap/káiknak, öveknek, tárcáknak, tás­káknak és efféléknek lapszeríí anyagból, mint pl. gumilapiból Való előállításánál gyakran felmerül annak szüksége, hogy a lapanyagnak díszes külsőt adjunk. A 10 díszítésnek egyik módja az anyagnak ráncossá vagy redőssé tétele úgy, hogy az anyagnak olyan a külseje, mintha az durva fonalaikból vagy szálakból készült, különleges szövet lenne. 15 A kísérletek azt mutatták, hogy rugal­mas anyagból, mint pl. gumiból való la­pokon íartós redőket vagy ráncokat léte­síthetünk azzal, hogy a lapanyag felüle­tének, meghatározott helyeit vialaimely 20 összehúzódó hátlaphoz erősítjük, mialatt ez meghatározott mérvű kinyújtás vaigy feszítés alatt áll. Ha a hátlapban előidé­zett feszültség megszűnik, a hátlap össze­húzódása azt eredményezi, hogy az anyag-25 lap szabad részei ráncokat vagy redőket alkotnak, A ráncos anyagréteget akkor távolítjuk el a hátlapról, miután célsze­rűen úgy és annyira kezeltük, hogy a ráncoknak kisimulását vagy megszűnését 80 megakadályozzuk, Ezt követőleg a lapot kívánt alakra vágjuk, hogy a különféle iparcikkek, mint pl. fürdősapkák készí­tésére felhasználjuk. A nem vulkanizált gumilap igen kielégítő módon megfelel 35 az említett eljárásnak és az alábbiakban a találmány megvilágítására példaképen gumilapokról beszélünk, anélkül azon­ban, hogy a találmány csak ilyenekre szorítkoznék. A redős vagy ráncos gumilap előállttá- 40 sára való berendezésnek olyan henger­párja van, melyek közé a hátlapot beve­zetjük. A hátlap feszülését vagy nyúlá­sát szabadon futó henger szabályozza, mely kisebb kerületi sebességgel forog, 45 mint azok a hengerek, melyek között a hát lap halad. A vuilkanizálatliain gumila­pot a kinyújtott hátlappal hozzuk össze­köttetésbe, mielőtt ez utóbbi a hengerek közé lépne. Az egyik hengeren alkalma- 50 zott kiemelkedések, előnyösen kiálló bor­dák iá vnlKamzálatian gumilap felületé­nek meghatározott helyeit vagy részeit kellő erővel a hátlaphoz szorítják, oiy céllból, hogy a felület e ímeghatározote he- 55 lyei jól tapadjanak a hátlaphoz. Szükség esetén a vulkanizálatlan gumilapokból több réteget fe helyezhetünk el egymá­son, mely esetben a legalsó réteg a hát­laphoz tapiaid, a többi rétegek pedig egy- go máshoz. Miután a hátlap az adagolóihengereik között elhaladt, a feszültség megszűnik és a hátlap összieiliúzódik. A vulkanizálat­lan gumilapnak aim'a feilületrészei, (melyek 55 a hátlaphoz tapadnák, megrövidülnék vagy tömörülnek, minek az a következ­ménye, Jio^y a vulkanizálatlan gumilap­nak közlbenső sziabad felületrészei össze­ráncolódnak vagy redőket alkotnak. A felcsévélő henger, melynek kerületi se­bessége az előbbi hengerek kerű/eti se­bességiével megegyezik vagy ennél kisebb, a híátlapot és a ráncos gumilapot laza 70

Next

/
Thumbnails
Contents