111325. lajstromszámú szabadalom • Viharálló cövek

Megjelent. 1935. évi január hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI <)$r há SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMILEIRAS 111325. SZÁM. — VIH/h. OSZTÁLY. Viharálló cövek. Marék Hugó gyári munkás Dunaharaszti és Krausz András tüzifakereskedő Pesterzsébet. A bejelentés napja 1934. évi február hó 3-ika. Ismeretes, hogy a szél a földbe vert cöveket könnyen meglazítja, erősebb vi­har pedig ki is tépi a földből, aminek folytán a lecövekelt sátor is összeomlik. 5 A találmány oly cövek, mely a talajba kapaszkodó horgok segélyével a szél vagy vihar erejének biztosan ellentáll úgy, hogy ezzel a sátrak lerögzítése is bizto­sabbá válik. 10 A csatolt rajzon a találmány példa­képen felvett, kiviteli alakjában van fel­tüntetve és pedig az 1. ábra a cövek oldalnézete a kapasz kodó horgok szétnyitott helyzetében, a 15 2. ábra pedig a cövek függélyes met­szete, a kapaszkodó horgok összecsukott helyzetében. Lényegileg a találmány alsó részén hegyben végződő, felül nyitott, palástján 20 pedig átbocsátó furatokkal ellátott hü­velyből, ebben ki-betologathatóan elhelye­zett csőből vagy hengeres testből, továbbá csuklósan az utóbbinak alsó végéhez erő­sített, ívalakú kapaszkodó horgokból áll, 25 melyeknek szabad vége ki van hegyezve és a külső hüvely átbocsátó furataiba nyúlik, mimellett a kapaszkodó horgok úgy vannak ívelve, hogy az őket tartó cső, illetve hengeres test le-feltologatása-30 kor, a hüvely furatain át, a szabadba búj­hatnak és isimét visszahúzódhatnak. (a)' jelzi a külső hüvelyt, mely felül nyitott, alul pedig (b) hegyben végződik. E hüvely alsó részén, a paláston, (c) át-35 bocsátófuratok vannak. Az (a) hüvely belsejébe (d) cső vagy hengeres test van helyezve, melynek felső vége a hüvelyből kiáll és a csuklósan megerősített (f) fület tartja. A (d) test az (a) hüvelyben ki-be tologatható anélkül, hogy a hüvelyben íq elfordulhatna. E mozgás vezetésére a hen­geres (d) testen alkotóirányú (g) horony van, az (a) hüvelyhez pedig a (g) ho­ronyba nyúló (h) csaivarszeg van erősítve. A (d) testen, egymás fölött, keresztirány- 45 ban haladó, átmenő (i, il) furat van, az (a) hüvely palástján pedig (j) furat van, mely fedőhelyzetbe hozható a (d) test (i) vagy (il) furatával. A (d) test alsó végéhez ívalakú (10 50 akasztóhorgok vannak csuklósan erősítve. E horgok szabad vége ki van hegyezve és az (a) hüvely palástján, alul elrende­zett (c) furatokba nyúlik. A (k) horgok úgy vannak ívelve, hogy a (d) testnek le- 55 fel mozgatásakor, a (c) furatokon át, ki­nyúlnak a szabadba, illetve visszahúzód­nak az (a) hüvelybe. A talajba való beverés előtt a cöveket a 2. ábrán látható helyzetbe hozzuk és öq ebben a helyzetben a (d) test (i) furatán és az (a) hüvely (j) furatain átdugott (m) csapszeggel rögzítjük. Ekkor a (k) akasztóhorgok a hüvely belsejében helyez­kednek el. Most a cöveket beverjük a ta- 65 lajba, de úgy, hogy az (m) csapszeg még a talaj fölött maradjon. Ezután az (m) csapszeget (ml) nyúlványánál fogva ki­húzzuk az (i, j) furatokból és most a (d) testet továbbvezetjük az (a) hüvelybe úgy, 70 hogy a (d) testnek felső, kiálló része is az (a) hüvelybe nyomódik és csak az (f) fogantyúval ellátott rész marad kívül (1. ábra). Ekkor a (d) testnek (il) furata és az (a) hüvelynek (j) furata kerül fedő- 75 helyzetbe és az e furatokon átdugott csap­szeggel a (d) testet az (a) hüvelyben rög­zítjük. Mialatt a (d) testet a 2. ábrán lát-

Next

/
Thumbnails
Contents