111320. lajstromszámú szabadalom • Rugóelrendezés kerékpárokhoz

Megj elent 1934. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111320. SZÁM. — XX/c. OSZTÁLY. Rugóelreadezés kerékpárokhoz. Mádi József cipész Bánréve. A bejelentés napja 1933. évi november hó 10-ike. A találmány rugóelrendezés kerékpá­rokhoz, az út egyenetlenségeiből eredő, a kerékpár hátulsó kerekének közvetítésé­vel a kerékpározó személyre átadódó lö-5 kések tompítására. A találmány szerint a hátulsó kerék tengelyétől a nyereg irányába vezető vázrud lemezrugó közbeiktatásával, a há­tulsó kerék tengelyétől a pedállal felsze-10 relt hajtókarok tengelyéhez vezető rúd pedig csukló útján, a függőleges síkban lenghetően kapcsolódik a váz többi rúd­jához. Célszerű kéttámaszú lemezrugót alkal-15 mázni, amelyhez a hátulsó kerék tenge­lyéhez vezető rúd a támaszközön belül csatlakozik. A hátulsó kerék tengelyénél összíefutó rudak kellő merevségét segédrúd bizto-20 sithatja, amely egyik végével a nyereg irányába vezető rúdhoz kapcsolódik és pedig a keréktengelytől lehetőleg tárvol fekvő pontban, a másik végével pedig akár a hátulsó kerék tengelyéhez képest 25 helytálló vázrészek valamelyikéhez, akár a hajtókarok tengelyéhez vezető, kilen­geni képes rúdhoz; az utóbbi esetben célszerű a segédrúd ezen másik kapcso­lódási pontját ugyancsak a keréktengely-80 tői lehetőleg távol elrendezni. Minthogy a segédrudat húzóerők veszik igénybe, ez pl. fémszalagként is kialakítható. Segédrúd alkalmazása esetén nincsen (szükség a lemezrugó és a hozzáesatla-35 kozó rúd merev összekapcsolására, ha­nem ez a kapcsolat olyan lehet, hogy a rugó alakváltozásakor a rugó és a rúd között bekövetkező viszonylagos elmoz­dulásokat ne akadályozza. A hajtókar tengelyéhez vezető mid 40 csuklója lehet a hajtókar tengelyével azonos központú, de elrendezhető más al­kalmas helyen is. A rajz a találmány szerinti rugóelren­dezés egy példaképpeni kiviteli alakját 45 tünteti fel és pedig az 1. ábra az elrendezés oldalnézete, a 2. ábra ugyanennek egy módosított részlete. A kerékpár hátulsó (1) kerekének a 50 tengelyétől kiinduló (2) rúd a kéttámaszú (3) lemezrugóhoz csatlakozik. A (3) le­mezrugó egyik végével a (4) vázrúdra, a másikkal pedig az (5) csapra támaszko­dik. Finnél a kiviteli alaknál az (5) esa- 55 pot a segédrúdként működő (6) fémsza­lag hordja, amely utóbbinak az egyik vége a (2) rúdhoz* a másik pedig a (7) tartó útján a (4) rúdhoz van erősítve. A rugóesatlakozás helyén villás kialakí- 60 tású (2) rúd, valamint a (8) és (9) csa­pok a (3) lemezrugót olykép fogják kö­rül, hogy a rugó alakváltozásakor a (2) rúd és a (3) rugó között előálló viszony­lagos elmozdulásokat nem akadályozzák. 65 A hátulsó kerék tengelyétől a hajtó­karok tengelyéhez vezető (10) rúd a füg­gőleges síkban lenghetően veszi körül a (4) és (11) rudakkal merev kapcsolatban levő (12) csapágyköpenyt. 70 A 2. ábra szerinti elrendezésnél a (10) rúd nem a hajtókarok tengelyével kon­centrikus tengely körül lenghet, hanem az ehhez képest excentrikus elrendezésű (13) csap körül. 75 A (10) rúd a szerelés megkönnyítésére több összeerősített részből is állhat.

Next

/
Thumbnails
Contents