111315. lajstromszámú szabadalom • Készülék síneknek talpfához való rugalmas kötésére

Megj elent 1934. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^^ SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 111315. SZÁM. — V/a/í. OSZTÁLY. Készülék síneknek talpfához való rugalmas kötésére. Rilpiiig- Miksa magánzó München. A bejelentés napja 1934. évi március hó 10-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi április hó 15-ike. Vasúti síneknek a talpfákhoz való erő­sítéséhez, >a sínekhez való ütközőkké] el­látott alátétlemezek használatakor, négy­szögletes sínszegeket már alkalmaztak, 5 melyek függőleges része nem; közvetlenül a síntialp mellett elhelyezett és amelynek nyalkát és fejét rugalmasan képezték ki. Hogy ennél a megoldásnál 'a szög nyaka rugalmas legyen, azt e végből megihosz-10 szahbították vagy golyva san képezték ki és a fejet kettős könyökbe hajlították. El­tekintve attól, hogy a négyszöges kereszt­metszet nagy mértékben kedvezőtlen, a rugózásnál semmiféle rugóaeél sem bírja 15 kii e szögeknél szükséges hajlításokat és golyvákat. A találmány értelmében a sín-rögzítés­nél adódó e hátrányokat úgy la sínüt,kö­zökkel ellátott alátétlemezek használ®,tá-20 nál, mint alátétlemezek nélkülinél, oly módon küszöböljük ki, hogy négyszögle­tes keresztmetszetű rögzítő eszközök he­lyett két vagy több egymásra felfekvő aicélrugószalagot használunk. Alátótle.me-25 zek fbasználatájnál a szerkezetet úgy ké­pezhetjük ki, hogy az alátétlemez tartja össze az aeélrugószial'agokat. Hogy az acélszalagok, a felső, meghajlított részen, azok helyenkénti gyöngítését az előállí-30 fásnál elkerüljük, célszerű, hia e felső ré­szek hajlásait oly gyenge íveléssel képez­zük ki, hogy az előállításnál az acélszala­gok az eredeti keresztmetszetüket meg­őrizzék. A rugószalagok fejvégei a sín-35 ütközők kimetszése,in átnyúlnak a sínre. Helyzetük ily módon rögzített. Ezzel a sín vándorlását és egyúttal a rugós,zalagok lehajlított részének elfordítását megaka­dályozzuk. Hogy a rugózó rész behajlított 40 keresztmetszetét az igénybevételhez le­hetőleg liozzáidomítsuk, célszerű, ha a rugószalagok (fejei, egymáshoz képest, el­toltan végződnek vagy le vékonyítottak. Két vagy több rugószalag továbbá, a szá­raik végén, egymással össze lehet kötve. 45 E rugós sín-megerősítés a sínütéseket felveszi és azokat deformációs munka alakjában felemészti. A rugók ilyen szerkesztésével; kiküszöböltük az erős tke­resztmetszetváltozásokat előidéző görbü- 50 leteket, melyek a hengerelt rostok túl nagy igénybevételét okozzák és ezzel a rugó fáradását és törését idézhetik elő. Azzal, hogy a rugók az alátétlemezeken átmennek, minden horizontális dinamikus 55 erő valamennyi rugóra egyenletesen osz­lik el. A rugóknak az alátétlemezek nyí­lásaiban való összefogása a rugószalagok erős egymásra fekvését eredményezi és megakadályozza a talpfa lyukainak a ki- 60 tágulását. A sínek felfelé való imozgásá-> nál a rugóhátak ,kifelé, az alátétlemezek furataira támaszkodnak, úgy, hogy a le­mez és a rugó között feszülés keletkezik. A rajzok a találmány példákénti kivi-„,65 telét mutatják. Az 1. ábra a sínrögzítés keresztmetszete, a 2. ábra felülnézet, részben metszve, a 3—fi. ábrák a rögzítésnek a sínrészeken való kiviteli alakjait, az alátétlemez és 70 talpfával együtt, keresztmetszetben mu­tatják. Miként az 1—6. ábrákból kitűnik, a sí­nek megerősítése egymásra felfekvő (1) acél mozgószalagokkal történik, melyek a 75 talpfában megerősítettek és melyeket a (3) alátétlemezek (4) fúratai tartanaik össze. Az (1) rugószalagnak a (3) alátét­lemez felett lévő, ívelt része szorítja le a (2) sínt. 80

Next

/
Thumbnails
Contents