111296. lajstromszámú szabadalom • Ablakzár

Megjelent 1934. évi december lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111296. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Ablakzár. Siiveg-es Árpád lakatosmester Miskolc. A bejelentés napja 1934. évi január hó 15-ike. A találmány olyan ablakzár, meíly az ab­lakszárny egyszerű benyomására zár vagyis a rugónyomás alatt álló forgó­reteszek a záráskor önműködően kapcso-5 lódnak be, nyitás céljából pedig az ablak­zár fogantyúját csak csekély mértékben kell elforgatni. A találmány szerinti ablak­zár úgy kétszárnyú, mint egyszárnyú abla­kokra, sőt felülvilágítós ablakokra is alkal-10 mazható és minthogy az ablakszárnyat há­rom helyen rögzíti, az ablakszárnyak el­görbülését meggátoljia. A csatolt rajzon- a találmány szerinti ablakzár egyik kiviteli alakjában van fel­lő tüntetve. Az 1 .ábra az ablakzár részben metszett nézete; a 2. ábra keresztmetszet az 1. ábra II—II és a 20 3. ábra keresztmetszet az 1. ábra III—III vonala szerint; a 4., 5. és 6. ábrák a felső és alsó reteszek különböző helyzeteit mutatják. A rajzon feltűntetett kiviteli példa két-25 szárnyú ablakra vonatkozik, melyeknek csak egymással összekapsolódó (1) és (2) részei vannak a 3. ábrán keresztmetszetben feltüntetve. Az 1 ablakszámyrész hosszá­• ban a függélyes (3) retesztengely forgatha-30 tóan van ágyazva. A tengely a (4) csavarrugó hatása alatt áll, mely a 3 tengelyt, a 3. áb­rán tekintve, az óramutató irányával ellen­kező értelemben igyekszik forgatni. A (2) ablakszárnyrészen az (5) lemez van meg-35 erősítve, melynek (6) kivágása a (3) ten­gelyre erősített (7) forgóretesz (8) kam­póját átereszti. A (2) szárnyrészben a (8) kampó felvételére (9) kivágás van. Az ablakkeretbe, a szárnyak alatt és fö­lött, a kengyelalakú (10) vasalás van süly- 40 lyesztve (1. és 2. ábra), melyekben! a (il) tengely körül lengethető (12) kampók van­nak ágyazva. A (12) kampók (13) rugók hatása alatt állanak, melyek e kampókat szintén az óramutató irányával ellentétes, 45 értelemben igyekeznek forgatni. A (3) ten­gely két végén, a (12) kampókkal szem­(14) kampók vannak megerősítve, melyek az ablak zárása céljából a (12) kampókkal összeműködnek. A (3) tengely alsó végén 50 továbbá a (15) fogantyú van megerősítve, mellyel az ablak nyitása céljából a (3) tengely forgatható. A 4. ábra a (12, 14) kampókat, zárt álla­potban, vázlatosan mutatja. Ha a nyitott 55, ablakszárnyakat, az ablak csukása céljából, egymásra nyomjuk, akkor a (7) forgó re­tesz (8) kampójának külső, görbe felülete az (5) lemezbe ütközve, a (4) rugó nyo­mása ellenében' elfordul és a (6) nyíláson 60-át, az (5) lemez mögé csappanva, az ab­lakszárnyakat rögzíti. Ugyanekkor az alsó és felső (14) kampók görbe felületei a (12) kampók görbe felületeibe ütköznek úgy, hogy a (12) kampók az 5. ábrán 65 látható helyzetbe fordulnak és a kampók végeinek egymáson való elcsúszása után a (13) rugók a (12) kampókat a 4. ábra szerinti záró helyzetbe visszaforgatják. Ily módon az ablakszárnyak a középen a (7) 70 forgó retesz útján, a két végükön; pedig a (12, 14) kampók útján a zárt állapotban rögzíttetnek. Nyitás céljából a (3) retesz­tengelyt, a (15) fogantyú segélyével, körül­belül 45°-nyi szöggel, az óramutató irányá- 75 ban elforgatjuk, mire a (7) forgó retesz annyira elfordul, hogy (8) kampója az (5)

Next

/
Thumbnails
Contents