111291. lajstromszámú szabadalom • Utikészlet víz és törülköző nélkül való mosdáshoz és eljárás az előállítására

ít*' Megjelent 1934. éyi december hó 15>cn. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111291. SZÁM. — Ill/a. OSZTÁLY. Útikészlet víz és törülköző' nélkül való mosdáshoz és eljárás az előállítására. Kraszner Hugó részvénytársasági igazgató Budapest. Pótszabadalom a 110008. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1933. évi jumus hó 14-ike. A 110008. számú szabadalom tárgya szer a testbőr tisztítására, mely szappanoldat­tal és vízzel keveredő illó oldószerekkel itatott nemezdarabokból áll. Az így kiké-5 szített nemezdarabokat a vonaton utazók, gépkocsikezelak, mérnökök, állatorvosok, iparosok, turisták stb. útikészletként hasz­nálhatják fel víz ós törülköző nélkül való mosdáshoz, ha út- vagy munkaközben ke-10 zük vagy arcuk bepiszkolódott s víz és tö­rülköző nincs kéznél. A találmány a törzsszabadalom szerinti szernek további kiképzése és felöleli még az útikészlet előállítására való eljárást is. 15 A szappanoldat és a vízzel keveredő illó oldószer felitatására nemcsak a törzssza­badalomban említett nemez, hanem min­den más felszívóképes anyagból, mint nö­vényi és vagy állati eredetű rostokból 2o vagy nemezeit vagy nemezeletlen fátyol­ból (bunda, Vliess), vagy szövött vagy fo­nott vagy vert anyagokból, vagy papírból vagy szivacsból vagy gumiszivacsból ké­szült pamacsok is felhasználhatók. E pa-25 macsokkal szemben a nagy felszívóképes­ség mellett még az a követelmény is áll fenn, hogy könnyen legyenek formálhatók és valamelyes szilárdságuk is legyen. A pamacsok alakja tetszésszerinti lehet. 30 előnyösnek mutatkozik a lapos tárcsa­alak. Vízzel keveredő illó oldószerekként mindazok az anyagok felhasználhatók, melyekről ismeretes, hogy a testbőrre ta-35 padt piszkot oldják; ilyenek a törzsszaba­dalomban említett alkohol és aceton mel­lett bizonyos szénhidrogének és éterikus olajok. A pamacsok tárolására rendelt zárt tar­tálynál üvegszelence vagy bádogdoboz jön 40 elsősorban tekintetbe, de épúgy használ­ható erre a célra pl. fából vagy kikészített, papírból vagy bármilyen más, folyadékot nem áteresztő és jó zárást megengedő anyagból való doboz. 45 A találmány szerinti eljárás abban van, hogy a felszívóképes anyagból való pa­macsokat a szappanoldattal és a vízzel ke­veredő illó oldószerekkel átitatjuk —• leg­célszerűbben úgy, hogy a pamaosokat a 50 szappanoldat és az oldószer keverékébe bemártjuk. A keverék tartalmazhat még fertőtlenítő és vagy illatosítóanyago­kat is. A találmány szerinti eljárás egy példa- 55 képeni megvalósításánál kenőszappant vagy káliszappant vízben oldunk, ezt a vizes oldatot acetonnal keverjük és a ke­veréket a pamacsokkal felitatjuk. Egy másik foganatosítási példa szerint 60 spiritus saponatust készítünk, azt vízizei felhígítjuk és ezt a híg oldatot itatjuk fel a pamacsokkal. Szabadalmi igények: 1. A 110008. számú törzsszabadalom sze- 65 rinti víz és törülköző nélküli mosdás­hoz való szernek — útikészletnek — foganatosítási alakja, jellemezve zárt tartályba helyezett, felszívóképes anyagból való oly pamacsokkal, ame- 70 lyek szappanoldattal és vízzel keveredő illó oldószerekkel vannak itatva. 2. Az 1. igénypont szerinti útikészleit fo­ganatosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a szappanoldatot és az illó oldó- 75 szereket felszívó pamacsok növényi és vagy állati eredetű rostokból álló ne

Next

/
Thumbnails
Contents