111283. lajstromszámú szabadalom • Erszény

ít*' Megjelent 1934. éyi december hó 15>cn. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111283. SZÁM. — XX/d. OSZTÁLY. Erszény. Cohn Johanues kereskedő Zürich. A bejelentés napja 1934. évi junius hó 15-ike. Ausztriai elsőbbsége 1933. évi junius hó 19-ike. A találmány erszények, különösen pe­dig olyan erszények körébe tartozik, me­lyek össze- és szétcsappantható két félből állnak, ahol is az egyik fél a másikba be­tolható. A betolható félt, illetve részt 5 tudvalevőleg tárként képezik ki az apró­pénz befogadására. E tár széle, illetve ol­dalfala bizonyos mértékben merev. Az er­szény másik felének, illetve részének szélső pereme van, mely a tárrész köré nyúlik és LO szintén bizonyos fokig merev, úgy hogy az egész erszény ürös táskát alkot, merev oldalfalakkal. A második rész, melyet az elsőre rácsappantunk, illetve rátolunk, az erszény zárt állapotában fedélként, nyi-15 tott állapotában pedig nyitott tartóként szerepel, melybe a pénzdarabok az er­szény kinyitásakor könnyed kézmozdu­latra vagy az erszény ferdéntartása foly­tán átcsúsznak és amelyből aztán kényel-20 mesen kivehetők. A felcsappantott fedél pereme meggátolja azt, hogy a. pénzdara­bok esetleg a főidre essenek. Az ilyen erszények igen kedveltek és nagy mennyiségben vannak használatban, 25 hátrányuk azonban, hogy a pénznek a fe­délrészbe csúsztatása nélkül nem lehet tudni, hogy mennyi és milyen érme van a tárrészben. Ezért először mindig át kell önteni a tár tartalmát a felnyitott fedél-30 részbe, hogy megállapíthassuk, mennyi aprópénzünk van. E hátrány kiküszöbölésére a táron át­látszó anyagból, így celluloidból, cello­fánból, stb., ablakot képeztek ki. Ez a 35 megoldás azonban nem vált be, mert egy­részt a fenti hátrányt nem szünteti meg teljesen, másrészt az ablak megerősítése nehézségekbe ütközik és az erszény igen. hamar tönkremegy. A találmány szerint mármost a tár 40 felső, vagyis a fedélrész felé eső oldalát, valamint merev oldalfalait egyetlen da­rab átlátszó anyagból, pl. celluloidból, cellofánból, stb. állítjuk elő, pl. sajtolás­sal, húzással vagy más módon. Az át- 45 látszó részt magában véve ismert módon, pl. legcélszerűbben ragasztással vagy varrással, vagy mindkettővel erősítjük a tárrész alsó bőr oldalához, melyen evég­ből előnyösen kiálló peremet képezünk 50 ki; utóbbihoz pontosan illeszkedik az át­látszó rész merev pereme. Ha példaképen celluloidot alkalmazunk, akkor ragasztó­szerként kitűnően megfelel a cellon, mely az átlátszó részt szilárdan és tartósan 55 köti a bőrrészhez. A mellékelt rajz a találmány szerinti erszény egyik foganatosítási alakját pél­daképen tűnteti fel. Az 1. ábra a kinyitott erszény felülné- 60 zete. A 2. ábra ugyanannak metszete az 1. ábra II—II vonala szerint. (1) az erszény felcsappantható fedele, (2) ennek merev pereme, (3) a tárnak az 65 (1) fedéllel egy darabból készült hátsó oldala, és (4) a tár átlátszó anyagból ké­szült része, melyet pl. ragasztással kötünk a (3) bőrlaphoz. Szabadalmi igények: 70 1. Erszény, melyre jellemző, hogy tárré­szének zárt állapotban a peremes fedél­résszel elfedett falai egyetlen darab átlátszó anyagból állnak. Az 1. alatt igényelt erszény foganato- 75

Next

/
Thumbnails
Contents