111239. lajstromszámú szabadalom • Elektroncső rövidhullámú rezgések létesítésére, erősítésére és vételére

Megjelent 1934. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMILEIRAS 111239. SZÁM. — VlI/d. OSZTÁLY. Elektroncső rövidhullámú rezgések létesítésére, erősítésére és vételére. Telefunken Gesellschaft fiir drahtlose Telegraphie m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1934. évi január hó 31-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi február hó 6-ika. A találmány elektroncső egy deciméter nagyságrendű hullámok létesítésére, erő­sítésére és vételére. Ismeretesek e célra alkalmas oly csövek, amelyeknél az elek-5 tródókból álló rezgőkört saját frekven­ciájával gerjesztenek, mimellett az elek­tronfelhőben keletkező, többé-kevésbé fel­derített jelenségek, mint pl. a haladás időbeli késleltetése, elektronrezgések, stb. 10 is szerepet játszanak. Mindezeknél a megoldásoknál a kelet­kező frekvenciát a cső méretei szabják meg és ez a frekvencia külső hangoló esz­közökkel vagy egyáltalán nem, vagy 15 csak igen csekély mértékben és csak ká­ros hatásokkal egybekötve, befolyásol­ható. Ennek következtében igen nehéz feladat az adócső és a vevőcső egymás­sal való összehangolása, ami különösen 20 csőcsere alkalmával okoz kellemetlen zavarokat. A találmány értelmében a csövön oly eszközöket alkalmazunk, amelyekkel az elektródarendszer geometriai méretei kí-25 vülről való beavatkozással megváltoztat­hatók. Ezék az eszközök igen sokfélekép­pen valósíthatók meg. Igy, pl. a cső egyes elemeinek mechanikai befolyásolása vé­gett alkalmazhatunk önmagukban ismert 30 rugalmas, de légmentesen záró szerkezeti elemeket, pl. üvegből, vörösrézből, tom­bakból készült hullámos csöveket. Az elektródákkal azonban mágneses anyag­ból készült részeket is összeköthetünk és 35 ezek helyzetét mágneses mezővel való be­folyásolás által is megváltoztathatjuk, amely mezőket a csövön kívül vagy belül alkalmazott permanens mágnesekkel vagy csévékkel létesítünk. Végül ugyan-e célra hőfokváltozásokkal létesített alakváltozá- 40 sokat is felhasználhatunk, pl. oly bime­tallikus szalagok deformációját, amelyek villamos fűtőtestekkel dolgoznak együtt, tigy hogy a deformációk mértéke kívül­ről, a fűtőáram szabályozásával befolyá- 45 solható. Az egyik kiviteli példát a rajz mutatja. Az ott feltüntetett csőnek (1) az üveg­burája, (2) az elektródatartó talprésze. E talprészen a szokásos hengeres elektróda- 50 rendszer van, amelyből azonban jobb át­tekinthetőség kedvéért a katódát elhagy­tuk. (3) a hengeres anóda. A (4) rács csa­varvonalalakban tekercselt drótból ké­szült, melynek végei az (5) és (6) helyeken 55 az üvegfalon átmennek és külső, párhuza­mos drótrendszerben folytatódnak. E dró­tokat a (7) rövidrezáró kengyel köti ösz­sze, melynek közepéhez csatlakozik a (8) tartódrót. Az anódát a (9) drót hordja. A 60 rács egyik végén (10) horog van, amely (11) üvegcsőbe nyúlik. A (11) üvegcső az üvegburával egybeforrasztott, rugalmas (12) hullámos falú csőbe van forrasztva és a csövön kívül (13) üvegpálcában foly- 65 tatódik. Ily módon a kívülről mozgatható (13) üvegpálca mozgásai átvihetők a (11) üvegcsőre és ezáltal a (10) horogra. A (10) horog és a (7) rövidrezáró kengyel kö­zötti összekötést rugalmas (14) laprugó 70 képezi, úgy hogy a (10) horog igen cse­kély ellenállással mozgatható és a rács egyes menetei hosszirányban egymáshoz közelíthetők vagy egymástól távolítha­tók. Ezáltal az elektródarendszer önfrek- 75 venciája a kívánt mértékben változtat­ható. A találmány értelmében természetesen

Next

/
Thumbnails
Contents