111232. lajstromszámú szabadalom • Toilette állvány

— 2 — paaithatóan erősítve, a külső keret pedig magasabb és a belső keret fölé nyúló ré­szen főző- és vízmelegítőberendezést hord, melytől csövek vezetnek az egyes toilette-5 szerelvényekhez,. Az, állvány belső (a) tartókerete (b) lá­bakon nyugszik (3. ábra), felső részéhez vízszintes (c) karok vannak mereven erő­sítve, melyekre folyadéktartány vagy víz-10 melegítő helyezhető. Az állvány alsó ré­széhez, a vízszintes helyzetű (d) tartó­keret van ugyancsak mereven erősítve és pedig az állvány aljától oly magasság­ban, hogy a (d) keret alatt elegendő hely 15 van az (f) klozettcsészének, illetve (g) ürülékfelfogó vedernek elhelyezésére. A (d) kerethez, (h) karok segélyével, a kör­gyűrű alakú, rugalmas (i) kengyel van erősítve, melybe (j) éjjeliedény helyez-20 hető. A (d) tartókereten, (1) forgáscsapok körül felhajtható módon, a (k) klozett­ülőke van elhelyezve. Ez ülőke egész, fe­lületét, tehát a, rajta levő nyílást, is, a (kl) bűzelzárólap fedi, mely alatt a fedő-25 papírt adagoló ismert szerkezet van. A (k) ülőkének a, (d) keretre rögzített, ré­szére, (o) csuklóspánt segélyével, az (m) kar van erősítve, melynek szabad, végé­ből az. (r) bidét tartó, rugalmas (p) ken-30 gyelágak vannak kiképezve. A (d) tartókeret, valamint a felső (c) tartókarok között az (n) tartókarok van­nak (s) csuklók körül felcsappantható módon az (a) állványzathoz erősítve. Az 35 (n) karpár szabad véige körgyűrű alakú, rugalmas (t) kengyellé van kiképezve, mely a (v) mosdótálat tartja. A tál hely­zetének rögzítésére a (t) kengyel a (z) le­szorítószerkezattel van felszerelve. A (t) 40 kengyelbe kiemelhetően elhelyezett (v) mosdótál helyett az 5. ábrán feltüntetett (1) mosdót is lehet alkalmazni, mely eset­ben ennek (2) tartókarjai csuklósan az (a) állványzathoz, vannak kapcsolva. A 45 (v) mosdótál (n) tartókarja vályúszerű (3) nyúlvánnyal lehet ellátva (7. és 7a. ábrák), melybe a mosdó tálban levő víz az (n) karnak függélyes helyzetbe való forgatásakor beléömlik és amelyből azután 50 a víz a rajzon fel nem tüntetett függélyes csatornán át elvezethető. Az (n) tairtókaron kívül, egymás fölött, még több tartókar is lehet az (a) állvány­zathoz erősítve, melyek különböző toilette 55 szerelvények tartására valók és a tartó­szervek mind úgy vannak kiképezve, hogy a forgalomban levő, szabványos alakú és méretű toilette szerelvények tar­tására alkalmasak. Az állvány külső (5) tartókerete a 60 belső (a) keret fölé nyúlik és ennek felső része a (4) főző- és vízmelegítőbarende­zést tartja (1. ábra). E berendezéstől csö­vek vezetnek az (a) állványkereten levő toilette szerelvényeikhez úgy, hogy a sze- 65 relvónyekbe melegvíz bocsájtható. A (4) főző- és vizmelegítőberendezés alatt a tartókeretre (9) padlózat van erősítve, illetve az, egész állványszerkezet, célsze­rűen, olymódon van kiképezve, hogy a 70 belső (a) állványkeret egy emelettérnél nem magasabb, tehát legfeljebb a meny­nyezetig nyúlik a külső (5) állványkeret­nek felső része azonban áthatol a felső emelettérbe és a két cmeleittér közti (9) 75 padlózatrészt az (5) állvány (10) sinei tartják. A to'ilette-szerelvényekikel kapcsolatban (7) fürdőkádat is lehet alkalmazni (1. és 2. ábra), melynek (8) zuhanya és vízcsapja 80 összeköttetésben állanak a. (4) vízmele­gítő berendezéssel. Abban az esetben, ha a (4) főző- és víz­melegítő-berendezésre nincs szükség, akkor az e berendezést hordó, külső (5) 85 állványkeret is teljesen elmaradhat és a toilette állványt csak a (3, 3a) ábrákon feltüntetett, belső keret alkotja,. Elhelyezhető azonban a (4) főző- és, víz­melegítő-berendezés a belső' (a) állvány- 90 kereten is, anélkül, hogy a külső (5) ke­retre szükség lenne. Ebbem az esetben az (a) keret felső vége, a 8. ábrán látható módon, vissza van hajlítva, úgy, hogy oldalról nézve, két ága van és ennek a 95 keretnek tetejére van a (4) főző- és víz­melegítő-berendezés helyezve. Szabadalmi igények: 1. Toilette-állvány, azzal jellemezve, hogy két egymásba helyezett, függélyes 100 helyzetbe felállítható tartókeretből áll, melyek közül a belső (a) keret alacso­nyabb és ehhez folyadéktartáinynak, vagy vízmelegítőnek, valamint szabvá­nyos méretű (1) mosdónak vagy (v) 105 mosdótálnak, (r) bidetnek, (k) klozett­ülőkének, az ülőke lefedésére valló bűz­elzárólapnak és alatta levő papírada­golósízerkezetnek, (j) éjjeilii edénynek, valamint ezeken kívül esetleg még más no szabványos méretű toilette-szerelvény­nek tartására való szervek vannak részben mereven, részben pedig" csuk­lók körül felcsappant,hatóan erősítve, a külső (5) keret pedig magasabb és a 115 belső keret fölé nyúló részén (4) főző-és vízmelegítő-berendezést hord, melytől

Next

/
Thumbnails
Contents