111232. lajstromszámú szabadalom • Toilette állvány

Megjelent 1934. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111233. SZÁM. — XXI/b. OSZTÁLY. Toilette állvány. Makrai Teofil oki. mérnök, igrazg-ató Budapest. A bejelentés napja 1934. évi január hó 31-ike. A toilette berendezések különböző sze­relvényeinek elhelyezésére, eddig, külön­külön állványokat vagy pedig a falba illetve az épület alkaűiniias részére erősí-5 tett, külön-külön tartókarokat alkalmaz­tak, Ezek a külön állványok azonban sok helyet foglalnak el úgy, hogy helyszűke miatt a kisebb épületeknél vagy pl. szál­lodai szobák mellékhelyiségedinél, jármű-10 veknél, stb. a szerelvények egy részét mel­lőzni szokták. A fáira erősített tartóka­roknak még az a hátránya, hogy felsze­relésük igen körülményes és sok munkát igényel, amellett pedig gyöngébb falak, 15 pl. wikend házak falai nem is alkalma­sak arra, hogy tartókarokat erősítsenek rájuk és nem is eléggé erősek az így át­adódó teher hordására. Általában a külön állványok illetve tartókarok külön költ--20 ségeket- jelenítenek és ezért már takaré­kossági szempontból is mellőzni szokták a toilette berendezés egyes szerelvényeit. A találmány szerinti toilette állvány­nak, az ismertekkel szemben, elő-25 nye, hogy az egyes toilette szerelvények számára külön-külön állványnak vagy tartókarnak alkalmazását fölöslegessé te­szi, minthogy ezen az egyetlen állvá­nyon, mely egységes méretben készül és 30 készen, raktáron tartható, a forgalomban levő összes szabványos méretű szerelvény, pl. éjjeli edény, bidet, mosdó, mosdótál, víztartány, mosdóiszertartó, sőt vízmele­gítőberendezés is elhelyezhető, haszná-35 laton kívüli helyzetben pedig az állvány egyes része úgy állítható, hogy a legki­sebb helyet foglalja el. A csatolt rajzon a találmány példa képen felvett kiviteli alakjában van fel-40 tüntetve és pedig az 1. ábra a vízmelegítőberendezést is hordó toilette állvány oldalnézete, toilette szerelvényekkel együtt, a 2. ábra metszet az 1. ábra C—D vonala mentén, a 45 3. ábra az, állványnak a toilette szerel­vényeket tartó része, e szerelvényekkel együtt, oldalnézetben és részben függé­lyes metszetben, a 3a. ábra az állványnak a toilette szerel- 50 vényeket tartó része, a szerielvényekkel együtt, elölnézetben, a 4. ábra az állványnak a. toilette szerel­vényeket tartó része felülnézetben, a 4a. lábra mo.szot a 3. ábra A—B vonala 55 mentéin, a szerelvény elhagyásával, az 5. ábra az állványra szerelhető mosdó felülnézete, a 6. ábra az állvány alsó részének met­szete, midőn a klozettülőke alatt ürülék- 60 felfogó vödör, illetve klozettesésze (szag­gatott vonal) van elhelyezve, a 7. és 7a. ábra az állvány egy részének másik kiviteli alakja oldal- és felülné­zetben, végül a 65 8. ábra az állvány egy további kiviteli alakjának oldalnézete. A találmány szerinti állvány két egy­másba helyezett, függélyes helyzetbe fel­állítható tartókeretből áll, melyek közül 70 a belső keret alacsonyabb és ehhez folya­déktartánynak vagy vízmelegítőnek, va­lamint szabványos méretű mosdónak vagy mosdótálnak, bidetnek, klozettülő­kének, az ülőke lefedésére való papír- 7 g ad'agolószerkezetnek, éjjeli edénynek, va­lamint ezeken kívül esetleg még más szab­ványos méretű toilette szerelvénynek tar­tására való szervek vannak részben mere­ven, részben pedig csuklók körül felcsap- 80

Next

/
Thumbnails
Contents