111213. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés valamely térbeli pont derékszögű koordinátáinak felvételére és azoknak a célsebesség derékszögű összetevőinek meghatározása céljából távol levő munkahelyek számára való átalakítására

Megjelent 1934. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111213. SZÁM. — XIX/c. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés valamely térbeli pont derékszögű koordinátáinak felvételére és azoknak a célsebesség derékszögű összetevőinek meghatározása céljából távol levő munkahelyek számára való átalakítására. Actiengesellschaft C. P. Goerz Optische Anstalt Actióvá spoleénost K. P. Goerz opticky ustav cégr Bratislavá-ban. A bejelentés napja 1934. évi január hó 23-ika. Célszerű, különösen légi járművek ellen való védekezésnél, az akusztikai vagy op­tikai úton megfigyelt célpontnak — ked­vező fekvésű iránymegfigyelő helyről va-6 lamely vízszintes nullirányra vonatkoz­tatva felvett derékszögű koordinátáit va­lamely máshol lévő munkahelyre (üteg­állásokra, fényszórókra, vezérlőberendezé­sekre) elektromos úton átvinni és itt, a 10 két hely térbeli távolságát ós magassági különbségét ílgyelembevéve, egymásra merőleges három irány szerint önműkö­dően helyesbíteni úgy, hogy a munka­helyen felállított célzó műszer önműkö-15 dően beálljon az iránymegfigyelő helyen beállított célra, egyszersmind az állan­dóan megfigyelt célnak vízszintes irányú mozgását két egymásra merőleges sebes­ségi összetevő révén a választott két 20 koordináta-irány mentén önműködően fel­jegyezze. Ezt a célt a találmány értelmében úgy érjük el, hogy az iránymegfigyelő helyen, melynek a munkahelyre vonatkoztatott 25 (Ax, Ay, Az) derékszögű koordinátái is­mertek, a választott vízszintes, egymásra merőleges koordináta-irányokba beállított kardáncsuklóban ágyazott legalább egy (12) távcső célvonalát vezérlő két kardán-80 tengely egyikén, illetve másikán és a táv­cső célvonalán át egy-egy síkot fektetünk, amelynek a vízszintes síkkal bezárt haj­lásszögét tetszésszerinti ismert módon meghatározott (z) célmagasság esetén ál-35 landó eélmegílgyelés mellett, a kardán­tengelyeken elhelyezett egy-egy szögadó révén villamosan visszük át a munkahe­lyen lévő, a választott koordináta-irány­ban fekvő, egy-egy szögvevővel felszerelt egy-egy tengelyre, amellyel egy-egy reá 40 merőleges, az iránymegfigyelőhely egy­egy oélháromszög-vetületének az átfogóját alkotó és vezetőhajsítékot tartalmazó emeltyű szilárdan összefügg. Ezt az emeltyűt a hasítékába nyúló és a szög- 45-vevő-tengelytől az iránymegfigyelő hely célmagasságának megfelelő függőleges tá­volságban vízszintesen vezetett csap kényszermozgásúan elfordítja olyképp, hogy egy-egy második az első csappal szi- 50 lárdan összefüggő és ettől az eltolódás irányában az iránymegfigyelő- és munka­hely vízszintes koordináta-különbségének megfelelő távolságban lévő csapot, mely a függőleges célháromszög-vetületnek a 55 munkahelyen lévő átfogóját alkotó emel­tyű vezető hasítékába nyúlik, úgy állí­tunk be, hogy ez utóbbi emeltyű a szög­vevő jelzése szerint álljon be, minek kö­vetkeztében ezen az emeltyűtengelyen és 60 a reá merőleges másik vízszintes tenge­lyen kardáncsuklóban ágyazott távcső önműködően az állandóan megfigyelt célra irányul. Hogy már most a vízszintes célseesség- 65 nek megfelelő, a két vízszintes irányba eső sebességösszetevőket is meghatároz­zuk, a célmagasságokat alkotó háromszög­oldalaknak a két egymásra merőleges cél­háromszög-vetület mindegyikének a beál- 70

Next

/
Thumbnails
Contents