111208. lajstromszámú szabadalom • Mérőműszer megvilágított számlappal

Megjelent 1934. évi december hó 30-én. MAGYAR KIRÁLYI WBjJJg SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111208. SZÁM. — Vll/f. OSZTÁLY. Mérőműszer megvilágított számlappal. Elektromos Mérő-Műszerek Gyára R. T. cég- Budapesten. A bejelentés napja 1934. évi április hó 3-ika. Már ismeretes a sötét helyiségekben használandó műszerek számlapját a mű­szer tokján kívül elhelyezett lámpával átvilágítani, aminek az az előnye, hogy 5 a műszer belsejében nem kell lámpának lenni ós a számlap mégis áteső fénnyel világítható meg. Az ilyen műszereknél az a hátrány mutatkozott, hogy a szám­lap megvilágítása nem volt eléggé egyein-10 letes és elég kellemes a szemnek, továbbá a megvilágítás erőssége az egyes műsze­reknél nagyon változó volt. A lámpák fényének kellemesebbé tételére lehet a fényt színes üvegen átvezetni, de a szí-15 nes üvegek fényáteresztő képessége any­nyirá változó, hogy néha egy és ugyan­azon üvegtáblának egyes részei három­szorta át látszóbbak a tábla többi részei­nél. Ha tehát a tömeggyártásnál a mtű-20 szereket egyformán készítjük, a színes üveg változó fényátbocsátó képességénél fogva az egyiknél a számlap annyira sö­tét, hogy a leolvasás nehézségekkel jár, a másiknál pedig annyira világos, hogy 25 vakít, vagy legalább is nagyon kellemet­len. A fenti hátrányok kiküszöbölésére, a találmány értelmében, a színes üvegen, esetleg tejüvegen vagy mindkettőn át-80 eső fényt oly könnyen be,- és kiszerelhető ellenzőn (ernyőn) vezetjük keresztül, amely átlátszatlan vagy kismértékben áttetsző anyagú és amelyen nyílást ké­szítünk a fény átvezetésére, illetve a 85 műszer belsejébe juttatására. Ennek az ellenzőnek a felhasználásával a megvilá­gítás erősségét 'nagyon könnyem beállít­hatjuk, pl. úgy, hogy az ellenző átbo­- csátó nyílását növeljük, vagy pedig kü-40 lönböző nagyságú nyílásokkal' ellátott ellenzőket készítünk és a .tapasztalat sze­rint legmegfelelőibbet helyezzük a mű­szerbe. Emellett az ellenző nyílását úgy alakíthatjuk ki, illetve helyezhetjük el, hogy a számlapnak azoktól a helyeitől, 45 amelyek túvilágosak lennének, a fényt elterelje és a sötétebb helyekre juttassa. Ezek az ellenzők rendkívül csekély költ­séggel tölmegesein készíthetők s így az egyenletes és kellő erősségű megvilágí- ÖQ tás kérdését nagyon egyszerűen és olcsón oldjuk meg. A csíatolt .rajz a találmány két példa­képpeni megoldási alakját vázlatos met­szetben ábrázolja. 55 A műszer tokjában ismert módon al­kalmazott ablakban az (1) színes üveg, (2) ellenző és (3) tejüveg van. A műszer tokján kívül tetszésszerinti módon meg­erősített (4) láttmpa fénye tehát először go az (1) üvegen áthaladva, színessé lesz és bántó élességét elveszíti; a tapasztálat szerint a kék szín a legkellemesebb a szemnek. A színes üvegen, vagy egyéb átlátszó színes anyagon, pl. celofánon, 65 celluloidon stb. átjutott fény az átlát­szatlan vagy áttetsző anytagú (2) ellenző (2') nyílásán halad át, mely nyílás ak­kora, hogy éppen a kívánt fénymennyi­séget engedi keresztül és juttatja a mű- 70 szer belsejébe, innen pedig az (5) szám­lap mögé. Ha a (2) ellenzőn áthaladó fénynyalábot közvetlenül juttatnók a műszerbe, az a számlapot nemi világítaná meg egyenletesen; ezért a találmány ér- 75 telmében a fénysugarak útjában a (2) ellenző után még a fényt szétszóró alkat­részt, pl. (3) tejüveget alkaknaziunk, ami­vel az erősen megvilágított fényfoltok keletkezését a számlápon elkerüljük. A1 80

Next

/
Thumbnails
Contents