111149. lajstromszámú szabadalom • Nagyfeszültségű transzformátor, főleg mérőtranszformátor

Megjelent 1934. évi november lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEI HAS 111149. SZÁM. — VII/g. OSZTÁLY. Nagyfeszültségű transzformátor, főleg mérőtranszformátor. Koch & Sterzel Aktiengesellschaft cég Dresden. IV. Pótszabadalom a 108554. számú törzsszabadalomhoz. Apótszabadalom bejelentésének napja 1930. évi május hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi junius hó 8-ika. A 108554. számú törzssz a b ada.1 om oly nagyfeszültségű transzformátort, különö­sen mérőtranszformátort ismertet, amely­nél a nagyobb feszültségű tekercselését 5 szigetelő anyagból készült, egyrészű te­keresszekrényben akként tekercseljük ré­tegesen és akként kapcsoljuk, bogy poten­ciálja a kívülifekvő kezdőpotenciáltól a tekercseléssel körülvett mag felé nő és a 10 legbelső tekercselési réteg után a vezeté­ket a tekercsszekrény karimáján vezet­jük át. Hogy az ilymódon alkotott nagyfeszült­ségű transzformátort a legegyszerűbb 15 módon kivezetéses, illetőleg lépesőtransz­formátorként, pl. 'átkapcsolható mérő­transzformátorként vagy változtatható önindukciójiú fojtótekercsként használ­hassuk, a találmány értelmében a tekercs-20 szekrény karimáját a kivezetendő teker­cselési rétegek magasságában akként lyukasztjuk át, hogy a feszültségek a karimán kívül kapcsolhatók. Pl. hengeres tekeresszekrény alkalmazása esetén a 25 lyukasztási helyek, ha azokat a kerület mentén elosztjuk, a tekeresszekrény kö­zéptengelyéhez excentrikus alakzatot ad­nak. A csatolt rajzon a találmány néhány 30 foganatosítási alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a (11) tekeresszekrény táv­lati képét mutatja a csőalakú (15) belső résszel és a (16) karimákkal. A felső kari­mát, a találmány értelmében egy-és vagy 35 az összes rétegek magasságában akként lyukasztjuk át, hogy a (63) lyukasztások felülről felismerhetők. A 2. ábra a törzsszabadalom szerinti 50 55 tekeresszekrény metszete, ahol is a te­kercsszekrény (16) karimáján létesített 40 (64) kontaktusokat a tekercselésrétegek­nek a (63) lyukasztásokon átvezetett kive­zetéseivel kötjük össze. Az egyes kontak­tusokat a karimán levő (65) koszorúk közt helyezzük el, és azokat közfalak szigete- 45 lik el egymástól. A (64) kontaktusok felü­letén két (66, 67) forgattyú alakú kefe csúszik, amelyekhez a feszültség vezet­hető, ill. amelyektől a feszültség elvezet­hető, A (66, 67) kefe-forgattyúk forgás­tengelyét a (13) magon elrendezett (68, 69) szigetelők alkotják. A (66, 67) kefék helyett kontaktus-dugaszok vagy más ismert áramelvezető szerkezetek is alkal­mazhatók. A 3. ábra a 2. ábra szerinti elrendezés felülnézetét és a nagyobb-feszültség ki­rajzolt (12) tekercselését mutatja. Ez áb­rából látható, hogy a tekercseilósrétegek­nek baloldali, páratlan számokkal jelölt 60 végei a kontaktus-sorozat baloldalán fekvő kontaktusokhoz, a jobboldali páros számú kivezetések pedig a kontaktus­sorozat jobboldalán fekvő kontaktusok­hoz csatlakoznak. A (13) mag az (1) és (2) 65 kontaktusok közt van úgy, hogy a legki­sebb potenciálkülönbség helyén fekszik. A feszültség, a rétegeknek e különös, vál­takozó kivezetése folytán csak akiként nő, hogy két-két szomszédos kontaktus közt 70 csak a páros, ill. páratlan számú kiveze­tések közti feszültségkülönbség van. így elérjük, hogy a legnagyobb feszültség a tekercsszekrónynek a maggal ellenkező oldalán van és hogy a feszültség a kezdő 75 potenciál felé kétoldalt fokozatosan csök­ken.

Next

/
Thumbnails
Contents