111139. lajstromszámú szabadalom • Vákuumtömítően zárt szénívvlámpa és eljárás szénelektródáinak előállítására

Megjelent 1934. évi november li ó 15-én . MAG TAR KIRÁLYI ^^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111139. SZÁM. — vn/h. OSZTÁLY. Vákuumtömítően zárt szénívlámpa és eljárás szénelektródáinak előállítására. Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H. cég Berlin (Németország). A bejelentés napja 1933. évi november hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1932. évi december hó 27-ike. Ismeretesek már olyan higanyfenék­testes szénívlámpák, melyek vagy lég­mentesek vagy pedig közömbös gázokkal, mint nitrogénnel vagy nemes gázokkal 5 vannak megtöltve vagy pedig csupán úgy vannak tömítve, hogy a higanygőzök kilépése ugyan meg van akadályozva, de levegő a lámpákba bejuthat. Ezeknek a lámpáknak a higanynak az üzem közben 10 való elpárolgása folytán számos külön­leges célra használható spektrumuk van és egyidejűleg a fénytermelésük is foko­zódik, továbbá az elektródák kisebb mér­tékben fogynak. Ezek a lámpák ennek 15 ellenére sem tudtak a gyakorlatba át­menni, mert még messzemenően gáztala­nított elektródák alkalmazásánál is a lámpa edényén már rövid munkaidőtar­tani után zavaró, a fényt abszorbeáló le-20 csapódás mutatkozott. E nem kívánatos csapadék képződését úgy kerülhetjük el, hogy a találmány értelmében higanyfenéktestű, vákuum­tömítően elzárt szénívlámpánál gázalap-25 töltés gyanánt tiszta oxigént Vagy nitro­génmestes, oxigéntartalmú gázokat, cél­szerűen tiszta széndioxidot vagy tiszta szénmonoxidot vagy e kettő keverékét alkalmazzuk. Lecsapódás még ezer órás 30 működés után sem képződik, ami azzal magyarázható, hogy az elektródák szene és a töltőgázok között körfolyamat lép fel, mely nagyon gyorsan dinamikus egyensúlyhoz vezet kizárólag megfordít-35 ható reakciókkal. A dinamikus egyen­súly létrehozását a nehéz higanyatomoik jelenléte nyilvánvalóan rendkívüli módon elősegíti. A lecsapódás képződésének csökkenésével egyidejűleg ugyanabból az okból a szénelektródák gyakorlatilag 40 nein fogynak. Abból a célból, hogy elektromos vilá­gítóosöveknél, melyeknek a szénmonoxid­ból vagy széndioxidból való és fénykisu­gárzásra gerjesztett töltésük van, fehé- 45 rebbnek látszó fényt állítsunk elő, már javasolták, hogy az ilyen csöveknél foly­tonosan felhasználódó, javarészben csu­pán a milliméter törtrészét kitevő nyo­más alatt álló gázt az egyik vagy mind- 50 két szénelektródával együttműködő oxid­elektródák útján fejlesszük, melyek a hevítésnél egyidejíűleg kevés fémgözt is hasítanak le. A találmány szerinti lám­pánál ezzel szemben, mint szénívlámpák- 55 nál szokásos, csupán szénelektródákat alkalmazunk, melyek között a lámpa tar­tályában elrendezett higanyfenéktest kes­keny higanyfényívet képez. A már a lámpa üzembehelyezése előtt a lámpában 60 lévő töltőgáz, melyet különösen a lecsa­pódások képződósének meggátlására al­kalmazunk, olyan nyomású, hogy a gázt a lámpa üzeme közben nem kell után­pótolni. 65. Az alkalmazott töltőgáz nyomása az előállítandó fényív hosszához igazodik. 10 cm-es és ennéil hosszabb fényívek elő­állítására célszerűnek bizonyult hidegen 5—50 mm nyomás alatti töltőgázt alkal- 70 mázni. A lámpa elektródáit célszerűen is­mert módon messzemenően tisztítjuk. Különösen célszerűnek bizonyult az elek­tródákat széntetrakloridatmoszf órában mintegy 2200 C °-on kiizzítani, majd hidro- 75 génben mintegy 3000 C°-on grafitozni.

Next

/
Thumbnails
Contents