111127. lajstromszámú szabadalom • Eljárás építőlapoknak nádból való előállítására

Megjelent 1934. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111127. SZÁM. — VIII/a. OSZTÁLY. Eljárás építőlapoknak nádból való előállítására. Dr. Katona Fülöp mérnök Budapest. A bejelentés napja 1932. évi junius hó 30-ika. A találmány szerinti eljárással nádból olyan hordkópes építőlapokat lehet készí­teni, melyekben az, egyes nádszálak sza­bályosan, sűrűn és szorosan vannak egy-5 más mellett elhelyezve, miáltal az építő­lap használhatósága nagy mértékben nö­vekedik. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány szerint előállított 10 építőlap keresztmetszetét, előállítás köz­ben, 2. ábrája oldalnézetét, 8—5. ábrái pedig más kiviteli módok keresztmetszeteit mutatják. 15 Az eljáráshoz olyan készüléket haszná­lunk, melynek egyik kiviteli alakja az (1) talpgerendából, a (2) függélyes oszlo­pokból és az azokat kitámasztó (8) tám­oszlopokból áll. Az így összeállított és 20 egymás mellé felállított néhány bak, me­lyek egymással a (4) foglaló fákkal van­nak egységes szerkezetté foglalva, képe­zik a készüléket, amellyel a találmány szerinti építőlap készül, 25 Az építőlapot már most úgy készítjük, hogy először a (2) függélyes oszlopok kö­zötti üreg fenekére helyezzük a találmány szerinti építőlap alsó szegélyét képező (5) deszkát. Erre az (5) deszkára, a (2) osz-30 lopok közé, rakjuk most már a (7) nád­szálakat sűrűn egymás mellé és fölé úgy, hogy azok a (2) oszlopok közötti űrt tel­jesen kitöltsók. Eközben azonban a (7) nádszálak között elhelyezzük alsó végével 35 az (5) deszkán álló, függélyes irányú (6) merevítő léceket is. A (6) merevítő lécek tehát, ezek szerint, az építőlap közepén lesznek elhelyezve és kívülről nem lesznek láthatók. A továbbiak megértéséhez meg kell je- ío gyezni, hogy úgy a (2) oszlopok, mint a (6) merevítőlécek függélyes iránya egye­zik a gyártandó építőlap szélességével és így a nádszálakat az építőlap hosszirá­nyába rakjuk. 45 Ha a nádszálak berakása közben már elértük az építőlap megkívánt szélessé­gét, úgy azt a (9) deszkával lezárjuk. Szélesebb lapok gyártása esetén a széles­ség közepe táján hosszirányú (8) merevítő 50 léceket is rakhatunk a nádszálak közé. Magától értetődik, hogy ennél a kivitel­nél, az építőlap belsejében, a (6) léc vas­tagságának megfelelő űr fog keletkezni. A (7) nádszálakat most már helyzetük- 55 ben rögzíteni kell, ami úgy történik, hogy a felső (9) és az alsó (5) deszkákat, me­lyek a gyártandó építőlap felső és alsó szegélyét fogják képezni, a függélyes irányú (10) nádszálakkal, a gyártandó 60 építőlap mindkét oldalán, összekapcsoljuk egymással, oly módon, hogy a (10) nád­szálakat szeggel ezekre a deszkákra fel­erősítjük. A (10) nádszálak helyett (10) sodronyokat is lehet alkalmazni. 65 Akár nádszálakat, akár sodronyokat használunk a készítendő építőlap külső felületén, célszerű azokat azon a helyen alkalmazni, ahol a lap belsejében a (6) falécek vannak elhelyezve és a nádszála- 70 kat vagy sodronyokat ezekhez a (6) fa­lécekhez is szegekkel hozzáerősíteni. Az (5) ós (9) deszkák helyett (11) léc­párokat is alkalmazhatunk, miként az a 3. ábrán is látható. 75 Készíthetjük az építőlapot az (5) és (9) deszkák, illetve a (11) lécpárok nélkül is , ír [ in 11 iaii 'i ifi riá'tilÉ »<ÉÉtaií ii MII I'I FI'**'riifi'"frái-"^^ÍIT""*"

Next

/
Thumbnails
Contents