111115. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aszeptikus sebészeti varró- és érlekötőfonal előállítására

Megjelent 1934. évi november hó 15-én. ' MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111115. SZÁM. — VlI/e. OSZTÁLY. Eljárás aszeptikus sebészeti varró- és érlekötőfonal előállítására. Dr. Rotter Henrik főorvos Budapest. A bejelentés napja 1933. évi október hó 10-ike. A találmány eljárás a szervezetbe fel­szívódó sebészeti varróanyag, azaz varró-és érlekötőfonalak előállítására, amelyek a sebészetben „catgut" néven ismeretesek 5 és rendszerint a birka vékonybeléből ké­szülnek. Hátrányuk, hogy a fonalakkal kórokozó baktériumok kerülnek a szervezetbe. Meleny és Ohatfield (Surgery, Gyneeolo-10 gie and Obstetries 1930. Jan. közölt publi­kációban) 83 különböző megvizsgált cat­gut-minta közül 88-ban mutattak ki spó­raképző baktériumokat. Ezeknek elpusztí­tása oly magas hőmérsékleteket ós oly tö-15 ménységű antiszeptikumokat igényelne, amelyek a fonal fizikai tulajdonságait ká­rosan befolyásolnák, sőt annak sebészeti alkalmazhatóságát veszélyeztetnék. Prof. Knorr (Münclhener Medizinische 20 Woehenscihrift 1930. H. 14) rámutat arra, hogy ia sterilnek jelzett catgut-ifonalak 80%-ában talált oly sebfertőző baktériu­mokat, amelyek súlyos megbetegedéseket és gyakran hálált okozh'atnak. 25 A catgut e káros mellékhatásának kikü­szöbölésére számos sterilizációs és desinfi­oiáló módszert javasoltak, de eddigelé si­kertelenül, mert a birka bele, mint min­den más bél, a béltartalomtól eredő leg-80 különbözőbb baktériumokkal fertőzött, melyek között nem csak az ú. n. genny­keltő, hanem az ú. n. spóraképző baktériu­mok is előfordulnak. Az előbbiek hőkeze­léssel és desinficiensekkel elpusztíthatók 36 ugyan, de a spórák úgy a hői, mint a desin­ficiensek hatásának lényegesen ellenáll­nak. Ez okból eddigelé nem sikerült ab­szolút steril és emellett szilárd catgut­fonalakat előállítani, mert az eddigelé szükséges sterilizálás közben a fonal szí- 40 lárdsága lényegesen szenvedett. Emellett a Varrófonalba felszívódott desinfieiensek is károsak voltak a szerve­zetre, mert a szöveteket irritálták, a gyó­gyulást késleltették és esetleg súlyos kom. 45 plikációt okozhattak. iNeves orvosok véle­ménye szerint (Knorr: Münchener Medizi­nische Zeitschrift 1931, 582. oldal) a trom­bózist és az embóliát a catgut által fertő­zött érfal gyuladása okozhatja. 50 A találmány szerinti eljárással készült fonal a fent felsorolt hátrányoklat kikü­szöböli. Az eljárás lényege az, hogy a se­bészeti varrófonal készítéséhez már eleve aszeptikus, vagyis abszolút steril alap- 55 anyagból indulunk ki és az eljárás folya­mán netán bekerült baktériumokat enyhe desinficiensekkel való kezeléssel öljük el, Ilyen eleve steril alapanyag a meg nem született vagy újszülött állat bele, célsze- 60 rűen vékonybele. Alább a találmány szerinti eljárás pél­daképein kiviteli módját ismertetjük, melynél a kiindulási anyag újszülött állat, pl. bárány bele. 65 E belekből kimosásuk után, ismert mó­don, fonalakat hasítunk, ezeket megsodor, juk, majd a kezelés közben netán beke­rült gennykeltő baktériumokat enyhe de­sinficiensekkel, ill. antiszeptikumokkal, 70 pl. a szokásos jóddal kezeljük, mely mű­velet 60 C°-ot meg nem haladó hőkezelés­sel is kiegészíthető, ill. helyettesíthető. Ez a hőfok a teljes sterilitás biztosítására fél­tétlenül elegendő, mert a spóraképző bak- 75 teriuimok (földbakteriuimok) az újszülött állat beleiben, amelyekbe táplálék még nem jutott, semmi esetre sem fordulhat-

Next

/
Thumbnails
Contents