111084. lajstromszámú szabadalom • Forgó égetőkemence

Megjelent 1934. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111084. SZÁM. II/C. OSZTÁLY. Forgó égetőtemence. Johan Sigismund Fastingr mérnök Kopenhág-álban. A bejelentés napja 1934. évi február hó 15-ike. Nagybritániai elsőbbsége 1933. évi március hó 9-ike. A találmány cement, klinker, mészkő vagy hasonló anyagok égetésére, vagy ércek szemcsézésére való forgó égető­kemence, amelyben gázátengedő támaszt 5 tartalmazó hűtő van az anyagréteg fel­vételére, amelyet a támaszon és magán a rétegen átáramló gázok hűtenek. A berendezés egyik ismert megoldási alakjánál a forgó égetőkeimence köpenyé-10 nek alsó vagy kiürítő vége forgó rostély, amelyen a hűtő gáz vagy levegő átáram­lik. Ennek a kemencének az építésénél a tulajdonképeni rostély szerkesztésével és a levegő beáramoltatásával kapcsolatosan 15 nehézségek merültek fel és ezenfelül a forgó égetőkemence alsó végénél nagyon nehéz és erős támaszokra van szükség. A kelmence egy másik ismert megoldási alakjánál a láncrostéi y, lépcsős rostély, 20 rázó szállítószerkezet, vagy hasonló be­rendezés alakjában alkalmazott gázáten­gedő támasz külön kamrában van a forgó égetőkemenee kibocsátó vége alatt és ez utóbbival függőleges csatorna köti össze, 25 amelyen át a forró klinker a kemencéből lecsúszik a gázát engedő felületre, a klin­ker lehűtésére használt és így előmelegí­tett levegő pedig a forgó égetőkemencébe áramlik. Ennél az elrendezésnél a kemence 30 összes magasságának meglehetősen nagy­nak kell lenni, tehát a forgó égetőkemen­céhez miagas alapépítményre van szükség, ami nagy építési költségekkel jár. A találmány célja ezektől a hátrányok-35 tói mentes égetőkemence szerkesztése. A találmány értelmében a gázátengedő támasz a kemence köpenyének végrésze alatt és azzal szemben foglal helyet, mint ezt a részt körülövező, de forgásában részt nem vevő fal- vagy tokrész. Ennél a szer- 40 kezetnél a hűtőlevegő beáramlás! feltéte­lei igen kedvezőek, a forgó égetőkemence alsó végének támaszai megszabadulnak a rájuk nehezedő teher egy részétől ós az egész szerkezet tömör, továbbá nem tál- 45. ságosan magas. A gázátengedő támasz sík felületű le­het, de előnyös sokszögalakú, vagy a ke­mence köpenyével központos hengeralakú forgási felületű támlás zt alkalmazni. A 50> gázátengedő támasz helyben rögzíthető, vagyis tetszés szerinti alkalmas helytálló rostély lehet, avagy elmozdulhat, vagyis például vándor rostély vagy rázó szállító­berendezés alakjában készíthető. 55, Az anyag a gázáteresztő támaszon oszt­ható el és e támasz mentén, különösen ha a.z utóbbi helytálló, nyúlványok, kanál­szerű lapátok, bütykök, fogak vagy ha­sonló elemek révén továbbítható, amelyek 60 az égetőkemence köpenyének külső olda­lán vagy sajátos elemen, például a ke­meneeköpennyel központos és azzal össze­erősített, csőszerű alkatrészen vannak. A találmány megvilágítására és keresz- 65. t ül vitelére a következőkben öt példaképem megoldási alakot írok le a csatolt rajzok­kal kapcsolatosan, amelyeken az 1. ábra az első megoldási alak részleté­nek hosszirányban részben metszett né- 70> zete; a 2. ábra ugyanennek a résznek függőle­ges keresztmetszete; a 3. és 4. ábra a második megoldási alak hasonló ábrázolása, az 75 5.. 6. és 7. ábra pedig a harmjadik, ne­gyedik, illetve ötödik megoldási alak - ...... • .j»v, .

Next

/
Thumbnails
Contents