111026. lajstromszámú szabadalom • Motorokhoz való beállítószerveket lépcsőzetesen vezérlő nyomólevegős berendezés

Megjelent 11)34:. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI % SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 111026. SZÁM. — V/d/3. OSZTÁLY. Motorokhoz való beállítószervsket lépcsőzetesen vezérlő nyomólevegős berendezés. Fiat Societá Aiiöuima cég* Turin-baii. A bejelentés napja 1933. évi október hó 17-ike. Olaszországi elsőbbsége 1933. évi május hó 23-ika. Ha a motor vagy a motorok a motor­vezetőtől távol vannak, ellenőrzésük me­chanikai átvitelekkel kényelmetlen és a csuklókban való játék, a vonórudak és 5 esuklórudak stb. rugalmas deformációja folytán nem jelentéktelen hátrányokkal jár. Ha pedig arról van szó, hogy egy­idejűleg több, egymástól távol levő olyan motort vezéreljünk, melyeknek ugyanazon 10 feltételek mellett kell dolgozniok vagy egymással állandó viszonyban kell len­niük, pontos beállítás mechanikai kap­csolatok útján néni is lehetséges. Ezzel az esettel pl. akkor van dolgunk, ha két égési 15 erőgép egy gépkocsi egymással csuklósan kapcsolt két járóvázán van elrendezve. A két motor szabályozásának, azaz táp­lálásuk és gyújtásuk szabályozásának fel­tétlenül egyidejűleg és egyenletesen kell 20 történnie. Ez a találmány szerint kettős szeleppel vezérelt nyomólégberendezés út­ján történik, mely a beállító berendezé­sekhez kívánt nyomású levegőt juttat és ezen nyomást önműködően fenntartja, 25 amíg a vezérlés működtetése révén a be­állítási feltételek meg nem változnak. Miután a találmány iszerint az összes berendezéseket (elgázos itókát, gyujtószer­kezeteket, ellenállásokat stb.), akármily 30 nagy legyen a számuk, ugyanazon kettős szelep vezérli, azokhoz egyidejűleg azon os nyomású levegőt vezetünk; minden egyes beállító berendezést ezzel azonos mérték­ben befolyásolunk, amennyiben mind-85 egyikük egy-egy pontosan beállított ellen­rugóval van ellátva, melynek deformá­ciója határozott viszonyban van a beren­dezésbe vezetett és ott fenntartott lég­nyomáshoz. A motorvezetőnek ezek sze­rint csakis a légnyomást ellenőrző kettős 40 szelepet kell működtetnie, hogy tetszőle­ges számú beállító berendezést egyidejű­leg vezéreljen. Jelen szelepnél a fogyasztó berendezésekhez vezetett ós azoknak mű­ködtetése céljából fenntartott légnyomás 45 nem a kapott levegő nyomásától fiiPg (amennyiben az nem fekszik az üzemnyo­más alatt), hanem egy bizonyos szerv (forgattyú, lábitó vagy efféle) helyzetétől függ, mely a szeleppel össze van kötve. E 50 szerv helyzete határozza meg egy rugó feszültségi fokát, mely a berendezésekhez vezetett levegő nyomását kiegyenlíti. A rugó reakciója . alapján a motorvezető a motorok táplálásának, előgyujtásának, 55 késleltetett gyújtásának stb. beállítási fo­kát megbecsülheti. A nyoinólevegő a fogyasztó készülékben vagy a beállító berendezésben oly rúdra, mely az elgázosító fojtószelepét, a kap- 60 csolö dobját stb. vezérli, nem dugattyú, hanem deformálható fal, tömített kamra útján hat. Így a tömítések elmaradhatnák és az esetleges légveszteségek csökkennek. A rajzon a találmány foganatosítás! 05 példájának vázlata látható. Az ábra rész­leges metszetben mutatja a különleges kettős szelepet és a vezérlő berendezést robbanómotor elgázosítója vagy elg'ázo­sítócsoportja számára. 70 A szelep lényegileg (1) hengerből áll, melynek az egyik végét (2) fenéik zárja el, másik végén pedig nyitott vagy más módon közlekedik a küllevegővel. Az (1) hengerben (3) dugattyú tolódhat el. A (2) 75 fenék a (2') furat útján a (4) kamrával közlekedik, amelybe a nyomólevegő (5) vezeték útján a rajzban fel nem tüntetett

Next

/
Thumbnails
Contents