109982. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés tömítésre való hullámosított falú papírhurkák előállítására

3Iejí.jeh-ut 11K54. évi mrjns tió 15-tvi. MAGYAR KIRÁLYI ^jgggm SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109982. SZÁM. — XIII (1. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés tömítésre való hullámosított falú papirhurkák előállítására. Fleisclihacker és Társai papirneműgyár cég" Budapest. A bejelentés napja 1930. évi február hó 28-ika. A találmány eljárás folyadékot tartal­mazó edények, különösen tejeskannák fe­delét tömítő, hullámosított falu papírhur­kák vagy papírtömlők előállítására és 5 ehhez való berendezés. A találmány szerinti eljárás dobra csé­vélt papírszalagból indul ki, amelyet a dobról lefejtve, a rajz 1., la., lb., le., ld., le. és lf. ábrái segélyével megmagyará-10 zott következő műveletsorozatnak vetünk alá. (Az 1. ábra vázlatosan minden meg­munkáló és befogószerszám elhagyása mellett a kezdő papírszalagot és annak egyes deformációszakaszait mutatja íe-15 lülnézetben, mig az la., lb., lc., ld., le. és lf. ábrák ezen munkadarabnak az 1. ábra a—a, b—b, c—c, d—d, e—e és f—f vonal szerinti metszeteit mutatják.) A valamely dobról lefejtett síkalakú 20 (1) papírszalagot (la. ábra) mindenek­előtt is valamely megfelelő szelvényű formázószekrény segélyével U-alakra for­máljuk (lb. ábra), azután ezen (U) szel­vényű szalag egyik szárát további min-25 tázó forma segélyével visszahajlítjuk (lc. ábra), erre hasonló mintázóforma se­gélyével a másik (U) szárat is visszahaj­lítjuk (ld. ábra), majd a visszahajlított papírszéleket egymáshoz közelebb hozzuk 30 (le. ábra), mire a tömlőt melegítés köz­ben szűkebb keresztmetszetű hurkává tö­mörítjük (lf. ábra), melyet egyes előre meghatározott hosszúságú darabokra vá­gunk. Különösen kiemelendő jellegzetes-85 sége a találmány szerinti eljárásnak a profilosan kiképezett hullámosító tölcsér fűtése — ami által a papír formálása sok­kal kedvezőbben, a papír szilárdságának csökkentése nélkül végezhető. 40 Az eljárás egyik változata abból áll, hogy az (U) szelvény két szárának vissza­hajlítását (lc. és ld. ábra) egyetlen munkamenetben eszközöljük. A találmány felöleli az eljárást foga­natosító berendezést is. Ez a berendezés 45 a rajz 2—6. ábráin egy foganatosítási pél­dában van bemutatva, ahol is a 2. és 3. ábra a berendezés vázlatos ösz­szeállítási rajza oldalnézetben, illetve fe­lülnézetben; a 50 2a., 2b., 2c., 2d., 2e., 2f„ 2g. és 2h. ábrák a papírszalagot formázó tölcsérprofilokat mutatják keresztmetszetben; ezek az áb­rák a berendezésnek metszetei a berajzolt függélyes síkok szerint; a 55 4a. ábra a fűtött profilosan kiképezett hullámosító tölcsér nagyobb léptékű füg­gélyes metszete, a 4b. és 4c. ábrák e töl­csér végnézetei a berajzolt nyilak irá­nyából; az 60 5a. és 5b. ábra a hullámosító tölcsérből kilépő hurkát a vágókészülékhez továb­bító végtelen láncpár egy darabjának két nézete; a 6. ábra a papírhurkát továbbító szerke- 65 zet egy változata, végül a 7. ábra a vágószerkezet oldalnézete. A 2. és 3. ábrán a munkadarab — a pa­pírszalag — nincs ábrázolva, hogy a be­rendezés rajzát ne bonyolítsuk. 70 A papírszalagot dobról fejtjük le és ve­zetjük be a berendezésbe, mely lényegé­ben sorosan egymásután kapcsolt szalag­deformáló tölcsérekből és ezek után kap­csolt, profilos, fűtött tömörítő tölcsérből 75 áll. (2—2—2) jelzi a deformáló tölcsére­ket, melyeknek mindegyike (2') matricá­ból és (2") patricából áll. A tölcsérek pro­filjait a 2. ábrához tartozó metszetek mu­tatják; ezek a profilok úgy vannak meg- 80

Next

/
Thumbnails
Contents