109980. lajstromszámú szabadalom • Önműködő túláramkapcsoló

^ Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109980. SZÁM. — VH/g. OSZTÁLY. Önműködő túláramkapcsoló. Sinai Leó oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1933. évi október hó 10-ike. A kis üzemáramerősségre szerkesztett, de mégis nagy lekapcsolási teljesítményű, mágneses íényív-kiiúvóval ellátott túl­áramkapcsolók jelentősége az utóbbi 5 években igen megnövekedett. Nagy elter­jedésük sokféle szerkezet kialakulását vonta maga után, de megbízható műkö­désű készülék alig van. A találmány szerinti túláramkapcsoló, 10 megbízható működés, a belső részeinek hozzáférhetetlensége (lezárt állapotban), a pillanatkapcsolás megvalósítása szem­pontjából, de különösen egyszerű kivitel tekintetéiben igen nagy haladást jelent az 15 eddigiekkel szemben, messze felülmúlja azokat és kitűnően megfelel mindazon követelményeknek, melyeket a legjobb túláramautomatáival szemben támasztha­tunk. 20 A mellékelt rajz 1. ábrája a túláramkapcsoló hosszmet­szetét tünteti fel, a 2. ábrája az előlnézetét mutatja fedőtok nélkül. 25 Ez ábrákon jól látható, hogy túláram esetén az önműködő kioldás könyökemelő rendszer becsuklasztásával történik. A könyökemelőrendszer oly csuklós emelők­ből álló rendszer, mely kifeszített állapot-30 ban könyökben van megtámasztva egyik irányban, a másik irányban azonban be­csuk! asztható, amidőn természetesen a ki­feszített állapot megszűnik. A könyök­emelő rendszer egyik végpontja a mozgó 85 érintkező (r) rugójának emelőkarjával csappal van összekötve, a másik vége pe­dig ugyancsak csukló útján van a (h) hajtókar vízszintesen egyenesbevezetett (A) végéhez kapcsolva. A (h) hajtókar 40 (A) vége az (1) lemezek (k) kivágásában van egyenesbe vezetve. Az egyenesbe­vezetési kényszerpálya kezdetén mélyedés van abból a célból, hogy a pillanatbekap­csoláshoz szükséges rugóerőnek megfelelő gátlás itt létesüljön. A (h) hajtókar (B) 45 vége a függőleges irányban egyenesbe­vezetett (t) tolórúddal ugyancsak csuklós csappal van összekötve. A (t) tolórúd két végén hüvelyek útján van a nyomógom­bokkal összekötve, pl. „bajonettkapcsolás- 50 sal". A nyomógombok mérete a fedőtokba ,. nyúló rész egy helyén meg van növelve egy átmenő csappal, vagy egy peremmel, úgy hogy a nyomógombokat a lezárt ké­szülékből eltávolítani, törés nélkül, nem 55 lehet. A (t) tolórúd alsó részén rugó van . elhelyezve, melynek a nyomógombbal való összenyomásakor létesül a pillanat­bekapcsoláshoz szükséges előfeszítés, a bekapcsolás kezdetén. 60 A készülék működése ezek után az áb­rákból teljesen megérthető. Ha az alsó nyomógombot benyomjuk, akkor először a tolónidon elhelyezett rugót nyomjuk annyira össze, hogy a (h) hajtókar víz- 65 szintesen egyenesibevezetett (A) végén levő csapja a pálya mélyedésének ellen­állását legyőzze és onnan kiszabadulva, hirtelen, pillanatkapcsolással bekapcsolja a kapcsolót. Bekapcsolt helyzetben a 70 hajtókar a holtponti helyzetet csak any­nyival hagyja el, hogy a kapcsoló e hely- • zetben stahilisan megmaradjon. A kikapcsolás a felső nyomógomb be­nyomásával ugyancsak pillanatkapcsolá-í- 78' ' sal történik. Ez esetben a hajtókar a holt- ' ponti helyzetének elhagyása után a ki- ' kapcsolt állapotnak megfelelő véghely­zetbe nagy sebességgel esik vissza. Túl­áram okozta kikapcsoláskor pedig, a kö- 80

Next

/
Thumbnails
Contents