109961. lajstromszámú szabadalom • Berendezés áramok átalakítására vakuum-izzókatódás vagy vakuum-fényíves csövek felhasználásával

^ Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jKEffiBL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109961. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Berendezés áramok átalakítására vakuum-izzókatódás vagy vakuum-fényíves csövek felhasználásával. Aktiengresellschaft Brown Boveri & Cie cég Baden (Svájc). A bejelentés napja 1933. évi január hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1932. évi január hó 22-ike. Az eddig ismert vakuumizzókatódás és vakuumfényíves csöveknek szelephatása az anóda és katóda elektronkibocsátó­képességének különbözőségén alapszik. 5 A katódának az anódához viszonyítva mindenkor nagy kibocsátóképességet adunk, miért is az elektronáram minden­kor csakis a katódától az anódáJaoz irá­nyulhat. Gyakran szükség volna arra, 10 hogy a szelepben az áram irányát meg­fordítsuk, így pl. vasúti üzemek egyen­irányítóinál azért, hogy az energiát visszanyerjük, vagy pedig oly távíró- és távbeszélő adóknál, melyeket vevőkként 15 is akarunk használni. Eddigelé ily eset­ben az egyenáramú hálózatnak a szelep katódájához való csatlakozási pontját és a váltóáramú oldalon a transzformátor­nak nullpontját fel kellett cserélni, aimi-20 hez különleges kapcsolóberendezések kel­lettek. A találmány oly berendezés, amellyel a villamos áramot vakuumizzókatódás csövekkel vagy vak u umfén yí vcsöv ekk el, 25 gázszakaszok vagy gőzki sütőszakaszok közbeiktatásával vagy anélkül, az áram csatlakozási helyeinek megváltoztatása nélkül úgy alakíthatjuk át, hogy az összes elektródákat elektronok kibocsátására al-80 kalmasakra készítjük é® váltakozva anóda vagy katódaként használjuk. A rajzon a találmánynak vázlatosan fel­tüntetett kiviteli alakjait láthatjuk és pedig az J5 1-—2. ábrák kételektródás, a 3—4. ábrák pedig többelektródás szele­peket mutatnak. Az összes ábrákon az (A, B) elektródá­kat az áraimirány szerint váltakozva anó­daként vagy katódaként használhatjuk. 40 Mindkét (A, B) elektróda olyan, hogy nagymértékben képes elektrónokat kibo­csátani, amit bármely ismert módon el­érhetünk, pl. a Richardson-emisszióval, tiszta vagy aktívált izzókatódákon, vagy 45 pedig autotherm fűtött katódafoltokon szilárd vagy folyékony elektródáknál. A szelepet a (TL) teljesítmény transzformá­tor táplálja, míg a (G) rácsoknak a (TG) transzformátor ad feszültséget. 50 Ha azt akarjuk, hogy ily szelepen át, melynek (B, A) elektródáit a (TL) transz­formátoron át váltóáramforráshoz kap­csoltuk, az áram csakis egyik irányban áramoljék, pl. a (A) elektródától a (B) 55 elektródához (1. ábra), akkor az ellenkező áramirányt a (G) rácsnak kellő feltöltésé­vel elzárjuk. Ügy a (A) elektród, valamint a <B) elektród elektrónemisszióképessége foly- 60 tán, kátédként szerepelhet. Ha aizt akar­juk, hogy az egyenirányított áram (A)-tól (B) felé haladjon, akkor a (B) elektródá­nak katódaként és a (A) elektródának anódaként kell dolgoznia. A (G) rácsot 65 tehát mindig akkor kell pozitívra tölteni, ha a (A) elektród a (B) elektródhoz viszonyítva pozitív. Ekkor tehát az elek­trónok a (G) rács szemein áthaladhatnak és az áram útja (A)-tói {B) felé szabad. 70 Az ellentétes irányban, vagyis (B)-től (A) felé az áram útját úgy zárjuk el, hogy a (G) rácsot a (A) elektródához képest ne­gatívra töltjük. A rácspotenciálnak nye­résére a (TL) teljesítmény transzformátor 75 ron és a (T, G) rácstranszformátoron null-

Next

/
Thumbnails
Contents