109938. lajstromszámú szabadalom • Akkumulator töltő telep

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 109938. SZÁM. — vn/g. OSZTÁLY. Akkumulátort töltő telep. id. Schermann János magánzó Bük (Sopron megye). A bejelentés napja 1933. évi január hó 12-ike. A találmány akkumulátort töltő telep, melynek segélyével a rádiónál, valamint világításnál használatos 4 Voltos akkumu­látorok 48 óra alatt megtölthetők. 5 Lényegileg a találmány több egymással sorba kapcsolt oly elemből áll. melynél az elektródokat rézlemez és horganylemez, az elektrolitot pedig keserűsó oldat alkotja és a rézlemez rézgálic kristályokkal van be-10 hintve. Ez a telep, valamint az akkumulá­tor párhuzamosan van egymáshoz kap­csolva és a telepnek az akkumulátorhoz ha­ladó egyik vezetékébe sorbakapcsolt sza­bályozóellenállás van iktatva. 15 A találmány egyik kiviteli alakjánál, mely leginkább alkalmas 4 Voltos akkumu­látorok töltésére, a telepet egy ládába he­lyezett 7 darab elem alkotja. Az elemek egy-egy másfél literes üvegből állanak. Az 20 üvegek fenekére célszerűen 1 mm vastag, 50 mm széles és 500 mm hosszú spirális vörösrézlemez van helyezve, melynek egyik végére az üvegből kinyúló, szigetelt rézdrót van erősítve. A vörösrézlemez fölött, kb. 25 10 mm köz hagyásával, célszerűen 2 mm vastag 70 mm széles és 500 mm hosszú spirális horganylemez helyezkedik el, mely kapcsok segélyével az üveg szélére van akasztva. E lemeznek egyik végére az 30 üvegből kiálló, szigetelt horganyvezeték van erősítve. Az üveg fenekén levő rézlemezre 10 deka rézgálickristály van szórva, az üvegben pedig 1 liter vízben 3 deka keserű­sót tartalmazó keserűsó-oldat van. melybe a horganylemez kb. részig bélémerül1 . 35 Az elemek sorban egymáshoz vannak kap­csolva és az így létrejött telep párhuzamo­san van az akkumulátorhoz kapcsolva, vagyis a telep szabad rézdrótja az akku­mulátor -+- sarkához, a telep szabad hor- 40 ganydrótja pedig az akkumulator — sar­kához van kapcsolva. A teleptől az akku­mulátorhoz vezető egyik vezetékbe még egy szabályozóellenállás van sorba iktatva. A telep segélyével az áramüres 4 Voltos 45 akkumulátor 48 óra alatt feltölthető áram­mal. Szabadalmi igény: Akkumulátort töltő telep, azzal jellemezve, hogy több egymással sorbakapcsolt oly 50 elemből áll, melynél az elektródokat réz­gáliokristályokkal beszórt rézlemez, valamint horganylemez, az elektrolitot pedig keserűsó-oldat alkotja, mimellett a telep, egy véle sorbakapcsolt szabá- 55 lyozóellenállás közbeiktatásával párhu­zamosan van az akkumulátorhoz kap­csolva. t*nllas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents