109879. lajstromszámú szabadalom • Mindenféle oltási célra való elállítható sugárfuvóka

Megjelent 1034. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS • 109879. SZÁM. — XVIII/b. OSZTÁLY. Mindenféle oltási célra való elállítható sugárfuvóka. Stein Paul tűzoltóparancsnok Mag-deburg-. A bejelentés napja 1933. évi május hó 27-ike. A találmány olyan sugárfúvóka, melynek bővülő és a fúvóka betétdarabjához ké­pest elállítható szájdarabja van. Elállítható szájdarabot tartalmazó sugár-5 fúvókák már ismeretesek. A találmány ezektől abban különbözik, hogy a fúvóka oly kiképzésű, hogy a külső testnek a betét­darabhoz képest való elállítása révén a különböző sugárfajták a hengeres alaktól 10 a kúpos álakig igen tompaszöggel létesít­hetők. Ennek elérésére az ismert fúvó­káknál a különböző sugárfajták számára a fúvókában különböző kilépési utakat kel­lett alkalmazni. Ezzel a fúvóka alakja bo-15 nyolulttá és kezelése nehézkessé vált, ezen­kívül pedig a kilépési keresztmetszetek tetszés szerinti elzárására külön szerkeze­teket is kellett alkalmazni. Az ilyen bo­nyolult kivitel továbbá tűzoltási célbkra 20 nagy mértékben alkalmatlan, mert a ke­zelés nem eléggé egyszerű. xV találmány szerinti fúvóka előnye az ismert kivitelekkel szemben rendkívül egy­szerű alakítása és kezelésének ugyancsak 25 rendkívüli egyszerűsége. A fúvóka lénye­gileg olyan külső részből áE, mely befelé vastagodásszerűen szűkül. Ezzel a kereszt­metszeti változással egyrészt nagy kilé­pési sebességet teszünk lehetővé, másrészt 80 pedig azt js elérjük, hogy a sugárnak különböző irányokat adhatnak. A külső fúvókatesttel olyan szájdarab működik együtt, mely ezzel a testtel vagy össze lehet kötve vagy pedig hozzájaké-35 pest elállítható. Miután a szűkített fúvó­kában a sugár úgy vezetődik, hogy belül­ről kifelé mozog, a szájdarabbal kapcso­latban tetszőleges ferdeségű és tetszőleges erősségű vízkúpot létesíthetünk. 40 Hengeres sugár létesítésére a fúvóka és a szájdarab közé még hengeres felületet is iktatunk. Ezen a sugár külső alakját ha­tároló fiivókarészhez képest azután a fú­vóka belsejében még egy hengeres rész is elállítható, mely a sugár belső oldalát 45 határolja és melyen a víz belépési oldalián a kúpalakú sugár belső oldala számára vezetőfelület van. A találmány szerinti fúvóka szerkeze­tét és kezelését részletesebben a rajzon lát- 50 ható foganatosítási példája kapcsán fogjuk elmagyarázni, melynek 1—3. ábrái a fúvóka részeit hosszmet­szetben egymáshoz képest elfoglalt külön­böző helyzeteikben mutatják, mely hely- 55 zetekben különböző sugáralakok létesül­nek. A sugárfúvóka lényegileg az (1) száj­darabból áll, melyet a sugárcsőhöz csa­varolunk és melynek felső alakja előre- 60 felé szűkülő fúvóka. Ezen a szájdarabon a kifelébővülő (4) fúvókarész menet se­gélyével elállítható. A rögzítés a (11) el­lencsavaranya segélyével történik. A (4) fúvókarészen a találmány szerinti kivi- 65 tel harmadik darabja, nevezetesen a (12) szájdarab ugyancsak menet segélyével el­állítható. Ennek a (12) szájdarabnak hen­geres (13) nyakrésze és a sugár számára körívalakú (15) karakterisztika szerint ala- 70 kított vezetőfelülete van. A fúvóka belse­jében (6) szórókúp van, melyet pl. afú­vókaszerű (1) szájdarabban levő (9) tar­tóhoz csavarolunk. Maga a (9) tartó az (1) fúvókával célszerűen egy darabot alkot 76 és vele (5) gerinc útján van összekötve. A (6) szórókúp mellső (10) része hen­geres alakú és a hengeres vízsugarat ha­tárolja. Ezt a sugárképzést az 1. ábra mu­tatja. A hengeres (10) rész tehát a (13) 80 nyakkal szemben van. Kúpalakú vízsugár létesítésére a (10)

Next

/
Thumbnails
Contents