109858. lajstromszámú szabadalom • Közlekedési-, figyelmeztető- és intőjelzés

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. ^ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 109858. SZÁM. — VlII/i. OSZTÁLY. Közlekedési-, figyelmeztető- és intőjelzés. Patent-Treuhand-Gesellschaft fiir elektri sche Gliihlam pen m. b. H. cég* Berlin. A. bejelentés napja 1933. évi augusztus hó 25-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi január hó 2-ika. Kocsiutak és járművek megvilágítására újabban sokszor javasoltak már fémgőz­kisülési csöveket, mint pl. nátriumgőz- és higanygőzcsöveket, mert ilyen fényforrá-5 sok nagyon gazdaságosak és az emberi szem számára a megvilágított tárgy rész­leteit jól megkülönböztethetővé teszik. Az ilyen fényforrások azonban hátrányosak, mert sokszor, mint ez különösen az emlí-10 tett nátriumgőzcsövekre és higanygőzcsö­vekre áll, vörös sugarakat egyáltalában nem vagy majdnem egyáltalában nem bo­csátanak ki, miáltal kocsiutak, út- és vas­útkereszteződések, nagyfeszültségű tele­lő pek, légi utak stb. közlekedési-, figyelmez­tető- és intőjelzéseinek vörösre festett fe­lületrészei a rájuk eső fényben nem vö­rösnek, hanem feketének vagy majdnem feketének látszanak. A vörösen világító 20 színektől ilyen jeleknél azonban eltekin­teni .nem lehet, mert a közlekedési- és jelzőiparban a vörös, mint tilos szín már régóta messzemenően meghonosodott. E hátrány elkerülésére a találmány értel-25 mében a közlekedési-, figyelmeztető- és intőjelzéseknél ama felületrészeket, me­lyeknek vörös színben kell világítani, vo­röft színben fluoreszkáló festőanyagnak, v előnyösen rodaminnak ftalsavból és több J80 vegyértékű alkoholokból kapott konden­zációs termékben való oldatával festjük - -- be. A rodamin tudvalevőleg sárga, zöld és kék besugárzásnál nagyon élénkvörös színben fluoreszkál. A fentemlített kon-35 denzáeiós termék másrészt megakadá­lyozza, hogy a festőanyag, tehát pl. a rodamin oxidálódjék. A festett felületek tehát hosszabb ideig levegő- és időállók. Ismeretes, hogy higanygőzlámpákhoz való reflektorokat rodaminnal festenek 40 be, hogy a kékeszöld higanygőzfényt járu­lékos vörös sugárzással kissé fehérebbé tegye. Ilyen reflektorokkal felszerelt lám­pák azonban mindezideig gyakorlati je­lentőségre nem tettek szert, mert a lámpa- 45 hoz nagyon közel levő reflektorbevonat hatékonysága a fény-, hő-, ibolyántúli be­sugárzás és a levegő hatása alatt gyorsan csökken. A bevonatnak e káros befolyásolását 50 úgy kerüljük el, hogy a vörös színben fluoreszkáló festőanyagot nem úgy, mint eddig, vízüvegben vagy más könnyen szá­radó anyagban, melyek tapasztalat sze­rint csupán tökéletlen védelmet nyujta- 55 nak, hanem ftalsavból és több vegyértékű alkoholokból előállított kondenzációs ter­mékben oldjuk. A mellékelt rajz a találmány értelmé­ben kiképezett közlekedési jelzés példa- 60 kénti íoganatosítási alakja nézetben. A közlekedési jelzés itt háromszögletű lemez, melyen a középső fehér (b) mező­ben fekete (a) kereszt van. A középső me­zőt a széles, vörös színű (c) keret veszi 65 körül. A vörös keret rodaminbevonatból van, mely ftalsavból és több vegyértékű alkoholokból kapott kondenzációs ter­mékben yan oldva. A bevonat teljes meg­száradása után a rodamin az üvegszerűen 70 megmerevedett kondenzációs termékben szilárd oldatban marad. Szabadalmi igény: Közlekedési-, figyelmeztető- és intőjelzés, mely fénybesugárzás alatt színesen lát- 75

Next

/
Thumbnails
Contents