109848. lajstromszámú szabadalom • Szárnyasajtó biztosító

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. ^ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109848. SZÁM. — XVÍII/b. OSZTÁLY. Szárnyasajtó biztosító. Kocli Sándor művezető Budapest. A bejelentés napja 1932. évi junius hó 13-ika. Ismeretes, hogy elzárt, kétszárnyú ajtók­nál a legtöbb erőszakos behatolás úgy tör­ténik, hogy a tolózárakat a legraffináltabb módszerekkel visszahúzzák és azután a 5 szárnyakat benyomva, a zárnyelvet a zár­lemezből kikényszerítik s így az ajtószár­nyak kitárulnak. Ezt elhárítandó, vannak ugyan költséges, biztonsági zárak és rete­szek, de ezek, az erőszakos behatolás ellen, 10 nem minden esetben megbízhatók. A találmány olyan egyszerű és kis költ­séggel előállítható, minden kétszárnyú ajtóra felszerelhető szerkezet, mely a szár­nyas ajtókon való és fent körülírt, erősza-15 kos behatolást meggátolja és a két ajtó­szárnyra szerelt egy-egy alkatrészből áll. A nyíló ajtón, ennek síkjában fekvő fogó­kengyel, a találmány szerint, úgy van el­helyezve, hogy az és a másik, elreteszelt 20 ajtószárnyra erősített, kapaszkodó horog nyitáskor, illetőleg záráskor egymást el­kerüli. Ha az ajtó mindkét szárnyát egy­idejűleg akarjuk nyitni, akkor a kapasz­kodó horog a fogókengyelbe akad és az 25 ajtószárnyak nyitását meggátolja. A találmány úgy működik, hogy a nyíló szárnyra erősített és az ajtó síkjában fekvő fogókengyel úgy van kiképezve és felsze­réíve, hogy az elreteszelt szárnyra erősí­tett. kapaszkodó horog, a nyíló ajtó szár­^ nyának a forgópánt csapja körüli ívében, egymásnak kitér, míg az ajtó mindkét szárnyának a forgópántok csapjai körüli egyidejűen leírt ívei egyenlőtlenek lévén, 35 egy pontban keresztezik egymást, miáltal a kapaszkodó horog a fogókengyellel, lánc­szerűen össze van kötve. A rajzon a találmány egy kiviteli pél­dája három ábrában van ábrázolva, me-40 lyek közül az 1. ábra előlnézet a zárt ajtó azon részé­ről, ahol a biztosító el van helyezve, az ütközőléc egy részének eltávolítása mel­lett, a 2. ábra keresztmetszet és a 45-3. ábra a biztosító működése az ajtószár­nyak illetéktelenek nyitási kísérlete ese­tén. A két (1) és (2) ajtószárnyra a mellső (D és a hátsó (2') ütközőlécek vannak sze- 50> relve; (3) az (1) nyílóajtóra szerelt fogó­kengyel, melynek (3') nyílásába a (2) ajtó­szárnyra erősített (4) kapaszkodó horog nyúlik úgy, hogy az (1) benyíló ajtó nyitá­sát vagy csukását meggátolja. 55 Ha bezárt, kétszárnyú ajtóknál a toló­zárakat visszahúzva mindkét szárnyat, egyidejűleg, benyomni akarjuk, akkor kezd a találmány automatikusan műkö­désbe jönni olyképpen, hogy a kapaszkodó 60 horog, a fogókengyelbe kapaszkodva, mind­két ajtószárnyat, láncszerűen összekap­csolja. Rendes körülmények között, ha a nyíló szárnyat használjuk, a találmány nem 65-működik, mert az elreteszelt szárny toló­részei ez ajtószárnyat rögzített helyzetben tartják s ezáltal ez ajtóra szerelt, kapasz­kodó horog is nyugvó helyzetbe kerül, mi­által a nyíló szárnyra erősített fogóken- 70 gyei csukáskor vagy nyitáskor a kapasz­kodóhorogra hajlik ugyan, de az nyugodt állapotban lévén, nem kapaszkodik bele. Szabadalmi igény: Szárnyasajtó-biztosító, azzal jellemezve, 7§ hogy a nyíló szárnyra erősített és az ajtó síkjában fekvő fogókengyel úgy van kiképezve s felszerelve, hogy az elreteszelt szárnyra erősített, kapasz-

Next

/
Thumbnails
Contents