109658. lajstromszámú szabadalom • Gyorsvulkanizáló készülék gumitárgyak javítására és a szükséges hevítő anyag gyártási eljárása

Megjelent 19X4. évi április hó 16-án. MAftYAR KIRÁLYI SZABADAM BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109658. SZÁM. — Xl/b. (XXa/2). OSZTÁLY. Gyorsvulkanizáló készülék gumitárgyak javítására és a szükséges hevítő anyag gyártási eljárása. Szeleczky Ferenc építészmérnök és Troppauer Endre magánhivatalnok Budapest. A bejelentés napja 1933. évi február hó 18-ika. A gyors vulkanizáló eljárás abban áll, hogy az érdessé tett megsérült gumifelü­letre egy bádogedény (a) aljára ragasztott kéntartalmú nyers gumifoltot (b) az alább 5 leírandó készülék segélyével rászorítunk. Az (a)-val jelzett bádogedénybe az aláb­biakban leírt hevítőanyagot (c) helyezzük el. A hevítőanyag (c) meggyújtásával egyenletes hőmennyiség adódik át a bádog­.0 edényen keresztül a gumifoltra (b) és a javítandó sérült felületre (d). Ez az egyen­letesen átadott hőmennyiség elegendő arra, hogy a folt (b) a sérült gumifelülethez (d) tökéletesen hozzáforradjon anélkül, hogy 5 akár a folt, akár a gumifelület elégjen. A gyorsvulkanizáló eljáráshoz szükséges folt (b), illetve bádogedény (a) odaszorítá­sára való készülék leírása: Egy tartó (1) (2)-vei jelölt helyére lemez 10 (3) van ráerősítve. A tartó (1) egyik lemez­hez közeleső vége úgy van kiképezve, hogy az egy egykarú emeltyű (4) forgópontja. Ez az egykarú emeltyű (4) a lemez (3) kö­zepével szemben eső pontján egy kereszt-5 ben álló lemez van felerősítve abból a cél­ból, hogy a vulkanizáló eljáráshoz szüksé­ges bádogedény (a) úgy ezen keresztleme­zen (5) mint az előbb említett emeltyűn (4) leszorításhoz felfekvési pontokat találjon. 0 A lemezre (3) elhelyezett javítandó gumi­tárgyra ragasztandó gumifolttal (b) és hevítőanyaggal (c) ellátott bádogedényt (á) az egykarú emeltyű segítségével rászo­rítjuk és a tartónak a lemeztől távolabb 5 eső végén elhelyezett huzalkengyelnek (6) a nyíl (7) irányában való elfordításával rögzítjük. A fenti készüléknek az eddig ismertekkel szemben iflrZ 'ClZ előnye, hogy előállítása ol­csóba kerül és így éppen olcsóságánál 40 fogva kerékpártömlők vulkanizálására is különösen alkalmas. A Vulkanizáláshoz szükséges hevítő­anyag gyártási eljárása a következő: A massza anyaga olyan papiros, mely- 45 nek előállításakor a nyersanyag foszlatása oly oldatban történik, amelyben anorgani­kus oxidáló sók, viszkozitást növelő anya­gok és töltő anyagok vannak. Az oldat összetétele pl. a következő: 100 súly rész 50 víz, 35 súlyrész káliumnitrát, 5 súlyrész kálimklorát, 18 súlyrész dextrin, 12 súly­rész mész. Előnye az eddig ismert impreg­nálással szemben az, hogy a massza egyen­letes, ennek következtében az égés és a 55 vulkanizálás is egyenletesebb, amellett, hogy külön áztatásra és szárításra nincs szükség, olcsóbb és gyorsabb. Szabadalmi igények: 1. Vulkanizáláshoz szükséges szorítóké- 60 szülék, azzal jellemezve, hogy a készü­léknek az a része, amely a bádogedényt és gumifoltot a sérült tárgyra szorítja, egy- vagy kétkarú emeltyű. 2. Az 1. igényben védett készülék kiviteli 65 alakja, azzal jellemezve, hogy a készü­lék statikai vázát képező tartó TJ-vas­ból készült, egyik felhajtott végén az emeltyű befogadására négyszögletes kivágása van, a másik végén az emeltyű 70 rögzítéséhez szükséges huzalkengyel

Next

/
Thumbnails
Contents