109592. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos úton reprodukált hang szinezetének szabályozására

Megjelent 1934. évi április hó l(»-án . , MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109592. SZÁM. — IX/d. (VII/j.) OSZTÁLY. Berendezés elektromos úton reprodukált hang színezetének szabályozására. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég1 Eindhoven (Hollandia). A bejelentés napja 1930. évi junius hó 23-ika. Hollandiai elsőbbsége 1929. évi augusztus hó 9-ike. A találmány elektromos úton reprodu­kált hang hangzási színezetének szabályo­zására való készülékre vonatkozik és célja úgy zene, mint pedig beszéd számára tö-5 kéletesebb szabályozás elérése, mint ahogy az a szokásos berendezésekkel elérhető. A találmány szerinti berendezés alkal­mazható minden hangot létesítő erősítő számára, amilyeneket pl. hangos filmek 10 számára való telepekben használnak, al­kalmazható továbbá rádiókészülékek, a dróttávírászat számára való erősítők és más erősítők számára. Az elektromos úton reprodukált hang 15 szabályozására való ismert berendezések­nél vagy a magas, vtagy pedig a mély zön­géket engedhetjük jobban előtérbe lépni. A mély zöngéket többnyire azáltal lépte­tik előtérbe, hogy a hangszóróval páfhu-20 zamosan kondenzátort kapcsolnak. Abban a mértékben, amelyben az előbb említett kondenzátor kapacitása növeke­dik, a magas zöngék intenzitása csökken. A mély zöngék intenzitása ebben az eset-25 ben ugyanaz marad, miután a mély zön­géknek megfelelő 'frekvenciájú áramok a hangszóró tekercselésében jelentékenyen kisebb ellenállásra találnak, mint a kon­denzátorban, még akkor is, ha ez a kon-30 denzátor maximális értékére van be­állítva. Az előbb említett szabályozás, épp úgy, mint a többi ismert szabályozás is elégte­lennek bizonyult. A találmány célja ezen 35 nehézség elkerülése és a találmány lé­nyege, hogy olyan szabályozást alkalma­zunk, melynek segélyével a mély zöngék intenzitása ós a magas zöngék intenzitása közötti arányt tetszőlegesen beállíthatjuk. A találmány értelmében a hangszóró 40 v^agy más reprodukáló készülék tekercse­lésével párhuzamosan vagy az erősítő transzformátorok egyikének vagy pedig a kilépési transzformátor egyik transzfor­mátortekercselésével párhuzamosan vagy 45 az erősítőben alkalmazott más impedan­cia tekercselésével párhuzamosan oly im­pedanciát kapcsolunk, mely párhuzamo­san kapcsolt két ágból áll, mely ágak kö­zül az egyiket részben a magas zöngék 50 számára való kis impedanciájú áramkör, a másikat pedig részben a mély zöngék számára való kis impedanciájú áramkör alkotja, mimellett ezen impedanciák mind­egyikével sorba ellenállás van kapcsolva. 55 A kis frekvenciaíüggőségű impedancia nagyságának alkalmas kiválasztása által, mely impedanciát az elsősorban említett két impedancia közül mindegyikkel sorba kapcsoljuk, a reprodukált hang bármely 60 kívánt hangzási színezetét beállíthatjuk. A találmány értelmében a berendezés oly kivitelű lehet, hogy egy impedancia, mely ohmikus ellenállásból, egy kapaci­tásból, önindukcióból, egy második ön in- 65 dukcióból és egy második kapacitásból áll, melyek zárt egységgé vannak egyesítve, egy erősítőbe úgy van beiktatva, hogy a két önindukció összekötő pontja egy transzformátortekercselés egyik végével, 70 az ohmikus ellenállás változtatható pontja pedig a transzformátortekercselés másik végével van összekötve. A találmányt (részletesebben a rajzon látható foganatosítási példája kapcsán 75 fogjuk elmagyarázni.

Next

/
Thumbnails
Contents