109591. lajstromszámú szabadalom • Szaggató hullámgerjesztőhöz

'ifi Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109591. SZÁM. VII/'g. OSZTÁLY. Szaggató hullámgerjesztőhöz. Paniagua Izabella Mária Lujza háztartásbeli Páris. A bejelentés napja 1933. évi julius hó 29-ike. Franciaországi elsőbbsége 1932. évi augusztus hó 3-ika. Ismeretes a villamosság gyakorlati al­kalmazásában félvezető testek felhaszná­lása, miket szigetelőanyagba ágyazott, többé-kevésbé finom fémrészecskékből állí-5 tarnak elő. Különösképen felhasználhatók az ilyen testek villamos rezgések előállítására és a találmány olyan szaggatóra vonatkozik, mely bakelitből és rézrészeeskékből álló, io fent említett természetű testiből készül. E test anyaga szilárd egészet alkot és mele­gen könnyen sajtolható tetszés szerinti alakra. Könnyen készíthető tehát az ilyen sz&g-15 gatóanyágból olyan rezgéskeltő, mely egy­szerű, tartós és olcsó és melyhez csak egy egyenáramú áramforrás szükséges. A test elkészítése a következő módon történik: 20 a felhevített bakelitet megőröljük és az így kapott port finom rézrészecskékke] összekeverjük. Ez utóbbiak lehetnek finom reszelővel előállított reszelékek vagy olyan porszerű fémrészecskék, amilyeneket bizo-25 nyos testek rézzel való bevonásánál hasz­nálnak. Az ilyen módon elkészített port vala­mely alkalmas szerben, pl. acetonban való oldással előállított bakelitoldattal kever-30 jük össze, az előállított pépet megfelelő alakra sajtoljuk és a bakelit polimerizáló­dása céljából kellő hőmérsékletre hevítjük. Ez eljárás célja a bakelit legnagyobb ke­ménységének elérése, oldhatatlanná és tűz-35 állóvá tétele. A mellékelt rajz gyakorlati példában mutatja be, hogy miképen használhatunk fel egy, a fent leírt módon előállított lapot vagy lemezt villamosrezgések keltésére. A (8) lapot vagy tárcsát két (9 és 11) 40 fémlemez közé helyezzük, melyek tömö­rek, de lehetnek üregesek is, hogy víz­keringést tegyünk bennük lehetővé. A két fémlemezt egyenáramú (12) áramforrás két sarkával kötjük össze. A két fémlemez 45 közé még (13) kondenzátort kapcsolhatunk a készülék kapacitásának növelésére. Ha az így előállított szerkezetet a (14 és 15) vezetékek útján összekapcsoljuk egy, szikrákkal rezgéseket keltő készülék 50 szerveivel és ebben a szerkezetben elhe­lyezzük a szaggatót, akkor villamos rezgé­sek jönnek létre, de azonkívül a (8) lapra vonatkozólag megállapíthatjuk azt is, hogy apró szikrák láncolata jelentkezik, melyek 55 a szigetelőanyagba ágyazott fémrészecs­kék között ugranak át. E jelenség a következő módon magya­rázható: Mivel a (8) lap vagy tárcsa tökéletlen 60 vezető, ennélfogva ez a (9 és 11) fém­lemezekkel mint fegyverzetekkel együtt úgy viselkedik, mint egy erős ellenállással söntölt kondenzátor, amely kondenzátor­nak kapacitása még fokozható a vele pár- 65 huzamosan kapcsolt (13) kondenzátorral. Midőn a (12) áramforrással fejlesztett áram hatása alatt a (9 és 11) fegyverze­tek közötti potenciál-különbség elég nagy, szikrák ütnek át a fémrészecskék között; 70 majd a kondenzátorok újból töltődnek és a jelenségnek ugyanezen körfolyama vég­telenségig ismétlődik. A készülék tehát egyidejűleg úgy működik, hogy feszültsé­get köt le ós szabadít fel 75 E magyarázatot azonban csak fenntar­tással adjuk, mivel a találmány, — min­den tudományos feltevéstől eltekintve, —

Next

/
Thumbnails
Contents