109587. lajstromszámú szabadalom • Biztosítóberendezés vadászfegyverekhez

Mejrjelent 1034. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109587. SZÁM. — XIX/u. OSZTÁLY. Biztosítóberendezés vadászfegyverekhez. Fegyvernek! Frommer Rudolf gépészmérnök, vezérigazgató Budapest. A bejelentés napja 1932. évi szeptember hó 30-ika. Az úgynevezett felsőkulcsos (topleveres) puskáknál a kulcs elforgatása tudvalevően a cső vagy csövek reteszeit nyitja, mi­által a csövek lebillenthetők, vagyis a fegy-5 ver nyitható. Az ily puskák bizonyos faji­tájánál a felsőkulcs elforgatása nemcsak a cső reteszeit nyitjia, hanem, egyidejűleg a puska biztosítóberendezését is a biztosított helyzetbe tolja, vagyis a kulcs elforgatása 10 a fegyvert önműködően biztosítja. Bizonyt® eseteikben kívánatos lehet, hogy ezen önműködő biztosító kikapcsoltassék, vagvis a kulcs elforgatása csakis a cső reteszeit nyissa, anélkül, hogy a biztosí-15 tót is beiktatná. Ily kiiktatható biztosító­berendezések felsőkulcsos (topleveres) pus­káknál eddig nem, voltak ismeretesek; a találmány már most olyan kiiktatható biz­tosító, amely felsőkulcsos (topleveres) pus-20 káknál alkalmazható. A találmány szerinti biztosítóberendezés lényegélben abham áll, hogy a kulcs vagy a kulcs által működtetett ázom fegyver­rész, mely a biztosítót működteti és a biz-25 tosító közé olyan kapcsolóelem, van be­iktatva, mely be- és kikapcsolható olty mó­don, hogy ha ezen elem, be van kapcsolva, . ?! akkor a kulcs mozgását a biztosítóra át­viszi, vagyis a biztosító önműködőlég be-30 kapcsolódik, ha pedig ez az ellem ki van kapcsolva, akkor a kulcs a biztosítót nem képes befolyásolni. A csatolt rajjzok a találmány szerinti biztosítóberendezés néhány példaképpeni 35 kiviteli alakját vázlatosan tüntetik fel. Az 1. ábra az első kiviteli álak hosszmetszete kikapcsolt önműködő biztosítóval; a 2. ábra ugyanilyen metszet bekapcsolt biztosítóval; a 3. ábra keresztmetszet az 1. ábra III— 40 III vonala szerint; a 4. ábra keresztmetszet a 2. ábra IV—IV vonala szerint; az 5. ábtra az 1. ábrához tartozó fölülnézet elforgatott kulccsal; a 45 6. ábra metszet a 2 .ábra VI—VI vonala szerint; a 7. ábra a 3. ábrához tartozó alulnézet; a 8. ábra a kuücsttongely nézete; a 9. ábra a kulcshüvoly függélyes met- 50 szete; a 10. és 11. ábria egy tárcsaszerű alkatrész két nézete; a 12. ábra a 8. ábrához tartozó fölülnézet és a 55 13. ábra a 9. ábrához tartozó fölül nézet; a 14. ábra a második kiviteli alak hossz­metszete; a 15. ábra a 14. ábra XV—XV vonala sze­rinti metszete; a 60 16. ábra a második kiviteli al'ak kulcs­tengelyének résziben metszett nézete; a 17. ábra a második kiviteli alak kulcs­hüvelyének függélyes metszete; a ; 18. ábra a 17. ábrához tartozó fölül1 - 65 mézet; a 19. ábra a 16. ábrához tartozó íőlüIL niézet; a 20. és 21. ábra a második kiviteli alak -egy részletének két nézete; a 70 22. és 23. ábra egy további részlet két nézete ; a 24. iábra az első és második kiviteli alak egy részletének elölnézete és a 25. ábra ezen részlet fölülnézete. A 75 26. ábira egy harmadik kiviteli alak hossz­metszete kikapcsolt biztosítóval1 és a

Next

/
Thumbnails
Contents