109573. lajstromszámú szabadalom • Javítások erősítőkön

Megjelent 1934. évi április hó l(»-án . , MAGYAG KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109573. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Javítások erősítőkön. Radio Corporation of America cég' New-York, mint Loy E. Barton collingswoodi lakos jogutódja. A bejelentés napja 1933. évi január hó 30.-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1932. évi január hó 30-ika. A találmány erősítő és különösen olyan eljárás és berendezés, amellyel rádióvevő­készülékek erősítőinek önműködő intenzi­tásszabályozása érhető el. 5 Sok eddigelé ajánlott önműködő inten­zitásszabályozó rendszer kifogásolható volt, minthogy járulékos elektroncsőre volt szükség, hogy az olyan rácsfeszültsé­geket szolgáltasson, amelyek a hordozó-10 hullám amplitúdó ingadozásai szerint vál­toznak. Minthogy továbbá az intenzitás­szabályozó rendszerek általában akkor en­gedik meg az erősítő legnagyobb érzékeny­ségű működésiét, ha hordozóhullámot nem 15 fogunk fel, az egyik állomásról a másikra való hangolásnál fellépő zörejek igen erő­sek és kellemetlenek voltak. Ezenkívül a modulációra érzékeny ön­működő intenzitásszabályozó rendszerek 20 azért is kifogásolhatók, mert a légköri za­varok (static), ha erősek, a vételt időlege­sene lehetetlennié teszik, mimellett a lég köri zavarokból származó rácselőfészül t­ség eltűnik. A készülékeknek a légköri 25 zavaroktól függetlenné tételére irányuló kísérletek olyan áramkörök használatát teszik szükségessé, amelyeknek a hang­körzetben időállandói vannak. Ha olyan áramköröket használunk, amelyeknek idő-30 állandói túlrövidek, akkor a zavarok az alacsony hangfrekvenciákat befolyásolják, ha pedig ez időállandók túlságosan hosz­szúak, akkor a sztatikus kisülés után a visszatérés lassú. 35 Ennek megfelelően a találmány olyxn javított intenzitásszabályozó rendszer, amelynél a fenti hátrányok nem állnak fenn. Amint a továbbiakból látni fogjuk, a jel demodulálását és az intenzitásszabá­lyozó feszültség szolgáltatását egyetlen 40 elektroncső segítségével végezzük és így a szokásos külön intenzitásszabályozó csövet elhagyatjuk. Az áramkör olyan elrendezésű, hogy az önműködő intenzitásszabályozás az inten- 45 zitást a belépő jelhez viszonyítva nem lineáris összefüggésben csökkenti, hanem kis szabályozást létesít mindaddig, amíg előre meghatározott erősségű jel nem ér­kezik és ezután az érkező jel erősségének 50 növekedése gyors önműködő intenzitás­szabályozást eredményez. A találmány továbbá olyan eszközöket is ajánl, amelyeknek segítségével az ön­működő intenzitásszabályozás csak a hor- 55 dozóihullámra reagál, úgy hogy a légköri kisüléseknek az intenzitásra vagy érzé­kenységre aránylag kis hatásuk van. Minthogy az önműködő intenzitássza­bályozás elsősorban a hordozóhullámra 60 reagál, a kisfrekvenciájú moduláció vagy a csúcsmoduláció az önműködő intenzitás­szabályozást nem befolyásolja. A találmányt részletesebben az alábbi foganatosítási példa alapján a rajz kap- 65 csán ismertetjük, amely ismertetésből az áramkörök elrendezése, a működési mód és a találmány további előnyei és céljai kitűnnek. A rajz egyetlen ábrája a talál­mány szerinti intenzitásszabályozó beren 70 dezéssel ellátott erősítő részletének kap­csolási vázlatát mutatja. Más önműködő intenzitásszabályozó rendszerekkel egyezően, amelyek olyan típusúak, mint a találmány szerinti rend- 75 szer, olyan rácselőfeszültségi (hiasing) be­rendezést alkalmazunk egy vagy több erő­sítőcső számára, amely berendezés az £r-

Next

/
Thumbnails
Contents