109572. lajstromszámú szabadalom • Távolbalátó berendezés és ehhez való üzemi eljárás

Megjelent 1934. évi április hó l(»-án . , MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109572. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY, távolbalátó berendezés és ebhez való üzemi eljárás. Radio Corporation of America cég: New-York, mint Randall C. Ballard merchantviliéi lakos jogutódja. A bejelentés napja 1932. évi augusztus hó 2-ika. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1931. évi augusztus hó 15-ike. A találmány távolbalátó rendszer és ehhez való üzemi eljárás. Olyan távolbalátó rendszerben, amely­nél a képnek a felvevőnél való reprodu-5 kálására katódasugárcsövet alkalmazunk, a katódasugár e cső fluoreszkáló ernyőjét rendszerint végigsurolja, illetve letapo­gatja (to scan) pl. balról jobbra és felül­ről lefelé, ahogy valaki könyvet olvas. 10 Miután a sugár egy-egy vízszintes, balról­jobbra menő vonalon végighaladt, a kö­vetkező vonal kezdetéhez hirtelen vissza­tér. Ez a visszatérési pálya, amelyet a továbbiakban vízszintes visszatérő-vonal-15 nak nevezünk, az ernyőn káros fénysávot okoz. Ha azután a sugár a kép alját el­érte, akkor annak a felső kiindulási pont­hoz kell visszatérnie, hogy a következő képet letapogassa. Ez a visszatérési pálya, 20 amelyet a továbbiakban függélyes vissza­térnő-vonalnak nevezünk, az ernyőn mint nem kívánatos fénysáv ugyancsak látható. A találmány egyik célja e nem kívána­tos visszatérő-vonalak kiküszöbölése. 25 A találmány további célja olyan javí­tott távolbalátó rendszer létesítése, amely­nél a képben jobb kontrasztokat érünk el, mint amilyeneket eddig az ismeretes kü­lönböző rendszereknél hasonló üzemi fel-30 tételek mellett elértek. A találmány többi célját és előnyeit a későbbiekben ismertetjük. A találmány értelmében olyan távolba­látó rendszernél, amelyben a vevőállomás 35 egy része katódasugárcső, ez állomás egyik üzemi áramkörében helyileg, a nor­mális működéshez viszonyítva időközön­ként, elektromos hatásokat létesítünk és ezeket arra használjuk fel, hogy a fent meghatározott időközökben a sugarat 40 lényegileg elvágjuk, illetve megszakítsuk. A találmány értelmében továbbá olyan katódsugár-csöves távolbalátó vevőrend­szernél, amelyben a sugarat vízszintes és függélyes irányban kitérítő eszközök van- 45 nak, ez elektromos hatásokat a sugarat kitérítő eszközök működéséhez viszonyítva időközönként létesítjük, hogy a sugarat a vízszintes és függélyes irányú visszatérési periódusok alatt lényegileg elvágjuk, il- 50 letve megszakítsuk. A találmány egyik foganatosítási módja szerint olyan katódsugár-csöves vevő­rendszernél, amelyben e csővel kapcsola­tos elektromágneses kitérítő tekercsek 55 vannak, e cső rácsára olyan feszültség­hullám hat, amelynek alakja általában e tekercseken végigmenő hullámok alakjá­val megegyezik, avégből, hogy a sugár­kitérítő ciklusok visszatérési periódusai 60 alatt a sugarat lényegileg elvágjuk, ill. megszakítsuk. A rajz a találmány példaképeni foga­natosítási alakját tünteti fel. A rajzon az 1. ábra a találmány szerinti távolbalátó 65 vevőrendszer egy foganatosítási alakjának vázlatos nézete, a 2. ábra ennek oldalnézete jobbról balfelé nézve és a 3. ábra egy másik foganatosítási alak 70 vázlatos nézete. Az 1. ábra szerinti vevőrendszer általá­nos elrendezése lényegileg olyan, amilyent a 107554. sz. magyar szabadalmunk is­mertet. 75 A képjeleket, valamint a vízszintes és

Next

/
Thumbnails
Contents