109556. lajstromszámú szabadalom • Körülfutó csatorna keringő segédfolyadékkal működő szivattyúkhoz

Meg.jelent 1934. évi április lió 16-án. MAGYAIÍ KIRÁLYI SZABADALMI MRi'iSÁG SZABADALMI LEIRAS 109556. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Körülfutó csatorna keringű segédfolyadékkal működő' szivattyúkhoz. Siemen Ottó és Hinsch Johannes szivattyűg-yárosok Itzehoe (Holstein). A bejelentés napja 1933. évi január hó 24-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi január hó 7-ike. A találmány keringő segédfolyadékkal üzemiben tartott szivattyú körülfutó csa­tornáinak alakítására vonatkozik, mely­nél a ház oldalfalálban, vagy köpenyében 5 koncentrikus, vagy excentrikus, a kerék­rekeszek felé nyitott körülfutó csatornák vannak, melyek, illetve melyeknek szilárd határolófalai közvetlenül a kerék homlok­oldaláig, vagy külső kerületéig vannak ve-10 zetve. Emellett ismert módon a ház helyt­álló, Vagy a ház egy része, illetve az egész ház forgást végezhet, mi melletit a kerék és a ház koncentrikusan és egymással szi­lárdan lehet összekötve. Ily szivattyúknak 15 működési módja ismeretesnek van feltéte­lezve. Mellékelt rajz 1—9. ábrája a találmány szerinti szivattyút oldalnézetben és met­szetben, valamint a körülfutó csatorna kü-20 lön'böző kiviteleit tünteti fel. Az 1—2. ábra oly szivattyú vázlatos szer­kezete, melynél a ház helytálló és csaik a ház oldalán van koncentrikus körülfutó csatorna. 25 Az (a) körülfutó csatornában, mely a (b) kerék két oldalán is lehet, a nyomásnöve­kedés a forgás irányában ismert módon fokozódik, miely a kerékrekeszekben levő hajtóanyagíra vitetik át. Ez a nyomásnö-ÍO vekedés azonban a csatornának csak azon középső részében kívánatos, mely a kerék­rekeszek által a (c) szívónyílással, vagy a (d) nyomónyílással, közvetlenül nem áll összeköttetésben, mert az (a) csatorna kez-S5 detén vagy végén fellépő nyomásnöveke­dés aránylag nagy veszteséget jelent. Ezt abból magyarázzák, mert a kb. egyenlően megmaradó centrifugális nyomás, a (c) szívónyílást az (a) csatorna kezdő részével összekötő kerékrekeszekben kisebb, mint 40 nagyobb szállítómagasságnál a csatorna kezdő résztében fellépő nyomásnövekedés. Ezáltal a megszívott hajtóanyag vissza­áramlik az (a) csatornából a kerékrekeszen keresztül a (c) szívónyílás felé, azaz helyi 45 holt körülkeringés jön létre, mint ezt az (a, b, c)-nél (1. ábra) a nyilak jelzik és ami hiába munkaerőt igényel. Ugyanily folyamat játszódik le, na­gyobb szállítási magasság mellett, a körül- 50 futó csatorna végénél, mely a kerékreke­szek révén a (d) nyoimónyílással közvetle­nül közlekedik. Itt a (d) nyomónyílásban a nyomás a körülfutó csatorna legkülsőbb végében uralkodó legmagasabb nyomáshoz 55 képest igazodik, mely itt magasabb, mint a középső esatoírnarésiz átmeneteiénél a csatorna végrésze felé, úgy hogy itt is ken letkezik helyi holt körülkeringés, mint ezt a nyilak (a, b, d)-nél (1. ábra) mutatják. 60 Ezek a veszteségek olykép mellőzhetők, hogy a csatornakezdetnek és a csatorna­végnek oly alakot adunk, hogy nyomás­növekedés ezekben a csatornaréisízekben lehetőleg meggátoltatik úgy, hogy a tulaj- 65 doniképpeni nyomásnövekedés főkép a csa­torna középső részére van korlátozva. Minthogy a nyomásnövekedés a kerék­rekeszek és a sugárirányban vagy ten­gelyirányban elrendezett körülkeringő csa- 70 torna közvetlen érintkezési, vagy össze­kötő felületétől is függ, ennélfogva lehetsé­ges a körülkeringő csatorna elejéin és vé­gén az érintkezési f elület kisebbítése által, az itt nem kívánatos nyomásnövekedést 75 csökkenteni, illetve teljesen meggátolni.

Next

/
Thumbnails
Contents