109525. lajstromszámú szabadalom • Nyomáscsökkentő szelep

Megjelent 1934. évi április hó 16-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BTRÓSÍO SZABADALMI LEÍRÁS 109525. SZÁM. — XXI/d. OSZTÁLY. Nyomáscsökkentő szelep. Gosztonyi Andor oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1933 évi március hó 29-ike. A találmány nagynyomású, folyadékkal telt csőhálózat nyomásának tetszésünk sze­rinti mérvben való redukálását önműkö­dőlég végző olyan nyomásicsőkkenltőszieJep, 5 amelynek vezérlését egy servómotorként működő, különlegesen szerkesütett kis nyo­máscsökken! őszelep végzi. A csatolt rajzon a találmány példakép­pen felvett kivitel alakjában metszetben 10 van felitüntetve. A nagyobb nyomás alatt lévő folyadé­kot tartalmazó (1) csőhálózat, valamint az alacsonyabb nyomású folyadékot tar­talmazó (2) csőhálózat, a (7) szelep-15 házba torkollik és a (2) csőhálózatot az; (1) cső (3) szelep nyílásra felfekvő, alsó és felső oldalán (4, 5) gumitárcsákkal ellátott s a (3) szelepnyílásihan vezetést nyerő (6) szelep választja el. A (3) szelep -20 nyílásnak a szelepfészke,t képező kör­gyűrű éle a (4) gumitárcsia síkjával igeni kis szöget képező, tehát gyengén kúpos (3a) peremben folytatódik, abból1 a cél­ból, hogy ha a szelepet fészkéhez az ál-25 talában működőnél nagyobb erő szorítaná, a felfekvési felület megfelelően növekedjék. Az (5) gumitárcsa széliéi köröskörül be van fogva a (7) szelepház oldalfala és bolto­zatos (8) fedele közé, úgyhogy az (5) 30 tárcsa a szelepház felső (9) terét tömítőeni elzárja a szelepháznak az (5) tárcsa alatt, a (6) szelepeit és (3) szelep nyílást magába­záró (10) terétől. Az (5) tömíitőtárcsa felü­lete nagyobb területű, mint a (3) szelep-85 nyílás keresztmetszeti területe. A (8) fe­déüre a servómoitor házát képező (11) tok van szerelve, melynek belseje (12, 13) te­rekre van osztva. A (12) tér egyrészt a (14) csatornán át a (7) szelepház felső 40 (9) terével, másrészt pedig a (15, 16) csa­tornákon és (17) csővezetéken át — mely utóbbi (18) szűrővel van felszerelve — az (1) csőhálózattal van összekötve. A (13) tár a (19) csővezetéken át a (2) csőháló­zattal áll összeköttetésben. A (11) tok (12) 45 és (13) tere, a (20) szeleppel elzárt (21) sze­lepnyíláson át közlekedik egymással. A (20) szelepet a (11) tokban elhelyezett (22) gumimembránra szereit (23) kengyel tartja. A membránt a (13) térben uralkodó, a (2) 50 csővezetékben levővel azonos víznyomás igyekszik felfelé, a (24) rugó pedig el­lenkező irányba szorítani. E rugónak be­szabályozásával1 hozzuk létre az (1, 2) cső­hálózatokban lévő különböző nyomás közti 55 egyensúlyi helyzetet. Az (1) csőhálózatban lévő nagyobb nyomású víz tudniillik a (17) csövön a (16, 15) csatornákon, a (12) téren és (14) csatornán át a (7) szelepház (9) tcirélbe áramlik CS- cLZ (5) gumitárcsát, 60 illtetve a (6) szeleptestet lefelé nyomja. Minthogy az (5) tárcsán a víznyomás na­gyobb fefüfelen hat, mint a (3) szelepnyí­lásíban, ililieitve a (6) szelep test alsó oildalán, a (6) szelep rányomódik a (3) szelep- 65 nyílásra. Ugyanekkor a (13) térben lévői víz nyomása a (22) membránt a (24) rugó hatása ellenéiben belapítja és ezáltal a (23) ken­gyelre szerelt (20) szelep, a (15) csatorná­ban lévő nagyobb víznyomás dacára, rá- 70 nyomódik a (21) szelepnvílásra és azt el­zárja. A (11) tok, a (20) szelep, a (22) membrán és (24) rugó tehát egy egyszerű kis nyomáscsökkentő szelepnek alkatrészei. Különleges szerkesztés azonhan az, hogy a 75 (17) csövön beáramló folyadék egy szűk keresztmetszetű (16) csatornába kerül, amelynek torkolatát a (25) excentrikus fojitótárcsával méginkább leszűkíthetjük. Ha most a (2) csőből folyadékot veszünk 80

Next

/
Thumbnails
Contents