109505. lajstromszámú szabadalom • Vízszintes körirányzék légitámadás elleni védekezésre való gépfegyverekhez

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109505. SZÁM. — XIX/'C. OSZTÁLY. Vízszintes körirányzék légitámadás elleni védekezésre való gépfegyverekhez. Actieng-esellschaft C. P. Goerz Optische Anstalt Actiová spolecnost K. P. Goerz opticky ustav cég" Bratislava. A bejelentés napja 1933. évi máfcius hó 10-ike. i A találmány célja a gépfegyvercső lő-és előtartásiszögének mechanikai úton való megállapítása, ha a cél helyzetszö­gének, közvetlen távolságának és sebes-5 ségének pillanatnyi értéke megadott. A találmány értelmében ezt a célt úgy érjük el, hogy a gépfegyver csövén, illetve ennek hűtővízköpeny helytálló célgömböt, továbbá ez előtt elhelyezett, eltolható és 10 vízszintes helyzetben tartott irányzékkört alkalmazunk, mimellett ez utóbbi olyké­pen tolható el, hogy középpontja a 0° lő­szögnek megfelelő nullhelyzetéből a pil­lanatnyi céltávolságtól függő útdarabbal 15 önműködően, függőlegesen lefelé tolódik el, ha nullhelyzetét a helytálló célgömb­höz képest a gépfegyver csövével pár­huzamosan e céltávolság szerint állít­juk be. 20 A rajz a találmány példaképeni meg­oldási alakját tünteti fel. Az 1. ábra a mértani alapvázlat. A 2. ábra egy példaképeni megoldási alak oldalnézete, részben metszve. A 25 3. ábra ugyanennek alaprajza. A 4. ábra a hajtómű keresztmetszete. Az 1. ábrán legyen (G) a gépfegyver, (T) a cél mint találatpont,(a) a találatpont helyzetszöge és (e) ennek a pontnak a gép-8Q fegyvertől való közvetlen távolsága. Je­lölje továbbá (5) a löszöget, s = a -(— a, melyet az (e) és (a) ismert értékeinek megfelelően a közönséges lőtáblázatból vettünk, a gép­fegyver csövének hajlásszögét, tehát a 85 lövedék kilövési irányának a horizonttal • bezárt szögét és (A) a célnak ebben a kilövési irányban az AT = h útdarabbal függőlegesen a (T) cél fölött fekvő vetü­letét, amelynek a (G) gépfegyvertől való távolsága (GA = a). 40 A találmány szerinti berendezés meg­szerkesztése a sebességi háromszögnek mechanikai eszközükkel való létesítésén alapszik, amely háromszöget úgy kapjuk, hogy az 1. ábrán látható háromszög olda- 45, lait a lövedék (T) repülési idejével eloszt­juk, mely a (T) pont helyzetének felel meg és amelyet a lőtáblázatból olvashatunk a h le. Az így talált Vm a =—, Vra h — sebességeket tekinthetjük ama közepes sebességeknek, ^ amelyeket egymás után kell közölnünk a lövedékkel, hogy a célt a (GAT) útón Ugyanakkor érje el, mint az a lövedék, Q amely Vm e =— középsebességei közvetlenül T az (e) úton mozogna. 5& A lőtáblázatok T értékeiből mármost azt látjuk, hogy az itt tekintetbe jövő kis, 3-tól legfeljebb 5 másodpercig terjedő lövedék röpidőknél a Vm a és Vm h középsebes- ; ségek nagy megközelítéssel csupán a talá- 60 latpont közvetlen (e) távolságától függnek, tehát gyakorlatilag függetlenek az a hely­zetszögektől, feltéve, ha ezek 15°-nál nem' kisebbek. Légitámadásoknak gépfegyve­rekkel történő elhárításánál azonban csak 65-15° és 00° közötti helyzetszögek jönnek tekintetbe, miértis a találmány megszer­kesztésénél felhasználjuk azt a tényt, hogy Vra a Vmh értéke csak az (e) értékétől függ -és az a értékétől független, mert így a Vm e 70 közelítőleg helyesen az (e)-től és sc-tól jut függő viszonyba. Hogy a találmány szerinti berendezés, szerkezete a lehető legegyszerűbb Jegyen, ;

Next

/
Thumbnails
Contents