109501. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes egy darabbankészül kerék

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109501. SZÁM. — XXa/1. OSZTÁLY. ^ && Egyetemes egy darabban készült kerék. Autogén Művek R. T. cég Budapest. A bejelentés napja 1933. évi március hó 7-ifce. A találmány gyermekkocsi vagy bár­mily jármű kerekére vonatkozik és egy darabban készülve oly egységes elrende­zésű, hogy a jelenleg általánosan használt S 3 typust, ú. m. közönséges csúszócsapágyas, golyóscsapágyas és görgőscsapágyas kere­ket helyettesíti és mindhárom kivitelre tetszés szerint felhasználható. Szerkezetileg kiküszöböli az eddig 10 használatos kerekek alapvető hibáit. Az eddigi kerekek részint agyból, kül­lőkből és a gumikoszorú felvételére szolgáló homorú keréktalpból, másik kiviteli fajtája pedig sajtolt lemeztár-15 csákból, agyhüvelyből és homorú kerék­talpból vannak összeillesztve. Mindkét ki­vitel hátránya, hogy gyártása körülmé­nyes és főleg nem eléggé megbízható, amennyiben az összeépítés következtében 20 a különböző alkatelemek egymáshoz való bármilyen módon történő erősítése a hasz­nálat folytán különféle hibaforrásokul szolgálhat és azt eredményezi, hogy a ke­réknél nagyobb igénybevétel vagy hosz-25 szabb használat esetén sugárirányú excent­ricitás vagy oldalirányú támolygás lép fel, a jármű ráz és imbolyog. Az agyak hamar kikopnak, kenésük megbízhatatlan, fel- és leszerelésük szerszámok és szak-80 tudás nélkül majdnem lehetetlen és a csere igen körülményes. Az egyetemes egy darabban készült ke­rék fenti hátrányokat teljesen kiküszöböli. A könnyű fémötvözetből, előnyösen alumí-85 nhpaból öntött kerék agya, keréktárcsája, illetve küllői és gumi befogadására szol­gáló homorú keréktalpa egy szerves egé­szet képez, agya kopásnak egyáltalán nin­csen kitéve, hosszú felfekvése a tengely végén minden támolygást vagy excentrici- 40 tást kizár — még hosszú és gondatlan ke­zelés esetén is — és ez utóbbi esetben is legfeljebb a futószerkezet szorulhat javí­tásra vagy; cserére. A hosszú ágyazás és a pormentes zárt kenés a kerekek zajtalan. 45 könnyű forgását és általános egy síkban maradását biztosítják. Gumikoszorú-csere vagy más okból való kerékeltávolításnál minden segélyeszköz nélkül egyetlen alkat­elem meglazításával a keréktest a persely- 50 ről lehúzható. A mellékelt rajz szerint az 1. ábra az egyetemes egydarabban ké­szült kerék görgőscsapágyas kivitelű ke­resztmetszetét, a 55 2. ábra ugyanolyan kivitelű egy kikép­zését hosszmetszetben, a 3. ábra ugyanazt keresztmetszetben mu­tatja, a 4. ábra az agyhossz metszetét golyós <50 csapágyazással, az 5. ábra pedig sima esúszócsapággyal mutatja. Az (1) egyetemes egy darabban készült keréktest homorú talpára a (2) gumi- 65 koszorú fekszik. A (3) tengely hengeres csapjára illeszkedik könnyen a (4) acél­persely akként kiképezve, hogy az vagy a 2. ábra szerinti (5) görgőket vagy a 4. ábra szerinti (5) golyókat és koszorút felveheti, 70 az 5. ábra szerint pedig a (3) tengelyvég közvetlen csapágyazására szolgál. A 2. és 5. ábra szerint a (6) alátét és (7) sasszeg a hüvely hosszirányú mozgását gátolják meg. Az ily módon előkészített tengely- 75 végre, mivel a (4) perselyek külméretei pontosan egyenlők, az (1) egyetemes egy­darabban készült kerék könnyen feltolható

Next

/
Thumbnails
Contents