109498. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cső- vagy köpenysajtók tartályának töltésére és készülék annak foganatosítására

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIBÁLYl'jHgK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109498. SZÁM. — XVI/g. OSZTÁLY. Eljárás cső- vagy köpenysajtók tartályának töltésére és készülék annak foganatosítására. Magyar Siemens-Schuckert Művek Villamossági R. T. cég Budapest. A bejelentés napja 1932. évi december hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1931. évi december hó 3-ika. Függőleges helyzetű tartállyal ellátott présgépeknél a tartály töltésekor a prése­lendő fémmel a tartályba kerülő tisztátalan­ságok és oxidok a folyékony fém felületén 5 összegyűlnek és onnan csak nehezen távo­líthatók el. Épp oly nehéz a présfémnek a tartályba való betöltése után annak fe­lületén a levegő behatása következtében képződő ólomhabnak az eltávolítása. A 10 felületen visszamaradt tisztátalanság és ólomhab préselésnél a préskamrákba és on­nan az ólomköpenybe kerül és ott gyenge és tömítetlen helyeket okoz. E hátrány el­kerülésére a tisztátalanságokat és az oxido-15 kat a tartány egy toldatában igyekeztek összegyűjteni. A tisztátalanságokat tartal­mazó meddő fejet a megmerevedés után a tömbről lenyírják. Ez a berendezés kö­rülményes és az üzemben drága, mivel 20 a nyíróberendezést víznyomással kell haj­tani és a nyíráshoz nagy erő szükséges. A találmány egyszerűbb eljárás és az eljárás foganatosítására való olyan beren­dezés, amely csak kézzel kezelendői és 25 amely éppoly megbízható módon teszi le­hetővé a tisztátalanságok eltávolítását. A találmány abban van, hogy a meddő fejet a fém folyékony állapotában távolít­juk el Evégből a találmány értelmében a 30 tartányon oly fazékalakú toldatot alkalma­zunk, melynek feneke felfelé irányított kúp, amely kúp legfelsői részében nyílás van. Ezen a nyíláson át a fazék feneke alatt lévő ólom egy része a tartály meg-85 töltése után a toldatba áramlik. A tartályt célszerűen úgy töltjük meg, hogy a fazék falaiban lévő nyílásokon át csövet veze­tünk a tartály belsejébe és a folyékony fémet ezen át áramoltatjuk. Ez a bevezető­cső a fazék falaival összeforrasztható. Mi- 40 közben a tartályt megtöltjük, a kúpos fe­nekű fazék fenéknyílása nyitva van. Fel­töltés után ez a nyílás elzárható, úgy hogy a tisztátalanságokat, pl. oxidokat tartalmazó fémtömeg, amely a kúp nyílásán át a fa- 45 zékba áramlott, onnét a tartályba már vissza nem kerülhet. A fazekat a tartály falaival, pl. csavarmenetes kötéssel egye­síthetjük. Előnyösebb azonban, ha a faze­kat a préskőlyűvel szemben támasztjuk 50 alá és ezáltal helyzetében rögzítjük. Töl­tés után a fazekat, pl. emelővel a tartály­ról eltávolítjuk és pedig még addig, amíg a tartályban levő fémtömeg felső felü­lete folyékony állapotban van. 55 A rajz a találmány szerinti szerkezet példákénti megoldása. (1) a tartály, amelyre (2) fazekat he>­lyeztünk és (3) e fazék felfelé irányított kúpos fenekei. A kúpos fenék csúcsán 60 (4) nyílás van, amely a tisztátalanságokat tartalmazó fémtömeget a fazék belsejébe vezeti. Ez a nyílás az (5) dugóval zárhatói A fazék falain át a tartály belsejébe a (6) cső vezet, amelyen át a folyékony fé- 65 met a tartályba vezethetjük. (7) a prés­kölyű, (8) pedig az az emelőszerkezet, amellyel a fazék a tartályról eltávolítható. Szabadalmi igények: 1. Eljárás álló helyzetű cső- vagy köpeny- 70 préseknél, különösen kábelköpenypré­seknél a folyékony fémet befogadó tar­tály megtöltésére;', amelyre jellemző,

Next

/
Thumbnails
Contents